SIM Card Registration Law, dagdag instrumento ng pasismo

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Ganap nang isang batas ang mapaniil na panukalang SIM (subscriber identity module) card registration matapos pirmahan ito ni Ferdinand Marcos Jr noong Oktubre 10. Simula Disyembre, obligado na ang mga bibili ng SIM card na ipaalam sa estado at pribadong mga kumpanyang telekomunikasyon ang kanilang personal na mga detalye. Ang naturang batas na kinilala bilang Republic Act 11934 ang unang panukala na pinirmahan ni Marcos.

Sa ilalim nito, obligado ang lahat ng bibili ng SIM na magbigay ng pangalan, kumpletong detalye ng tirahan, petsa ng kapanganakan at kasarian na itatali sa numero ng SIM na binili. Oobligahin din silang magpakita ng isang ID na may larawan o mga dokumentong pagpapatunay ng kanilang identidad. Mumultahan ang mga magbebenta na hindi susunod sa prosesong ito.

Iniratsada ang batas sa kabi-kabilang pagtutol ng mga eksperto sa cybercrime, mga tagapagtanggol sa pribasiya sa internet at mga demokratikong grupo. Anila, ang pag-oobligang irehistro ang lahat ng mga gumagamit ng SIM card ay “di awtorisadong sarbeylans ng estado.” Napakalaki ng potensyal ng pagkabunyag ng personal na mga detalye dahil sa mahihinang proteksyon sa seguridad sa datos at impormasyon.

Paulit-ulit na ipinupunto ng mga tumututol dito na walang ebidensya na nakatutulong ang SIM registration sa pagsugpo ng cybercrime (mga krimeng gumagamit ng internet.) Mismong ang Global System for Mobile Communications, isang organisasyon ng 750 mobile operator sa mundo, ang nagsasabing walang ebidensya mula sa 155 bansa na nagpapatupad ng mandatory SIM card registration na mabisa ito laban sa mga krimen.

Makinarya ng estadong paniktik

Bahagi ang batas na ito sa pagsisikap ng reaksyunaryong estado na buuin ang makinarya ng isang “surveillance state” o estadong may kakayahan para sa malawakan at sistematikong paniniktik sa sariling mamamayan. Padadaliin nito ang pagtutukoy ng lokasyon ng mga tao, pagmamanman at pagharang sa mga pribadong komunikasyon at profiling (paghusga sa katauhan ng tao batay lamang sa ilang impormasyon.) Labag ang lahat ng ito sa karapatan ng mga indibidwal sa pribasiya at anonymity at hadlang sa kalayaan sa pagpapahayag. Taliwas ito sa mga karapatang ginarantiyahan kahit ng reaksyunaryong konstitusyon.

Binibigyan ng batas ng masasaklaw na kapangyarihan ang mga armadong pwersa at mga ahensya ng reaksyunaryong estado para pigilan ang mamamayan na isulong ang kanilang mga interes at kagalingan.

 

Sinasangkalan ng batas ang galit ng masa sa laganap na mga kaso ng text scam, phishing at pagnanakaw ng identidad para itago ang kontra-demokratiko at kontra-mamamayang adyenda nito. Nililinlang nito ang mamamayan para isuko ang kanilang mga karapatan at protektadong pribilehiyo.

Sa pagpapatupad ng batas na ito, yuyurakan din ang interes ng masang mahihirap, lalo’t higit ang nasa mga liblib na lugar, na walang akses sa internet at mga hinihinging rekisitong papeles o balidong ID.

Malawakang pagtutol

Ilang taon ding nabalam ang pagsasabatas ng SIM card registration dulot ng malakas na pagtutol ng malaking bahagi ng mga eksperto at manggagawa sa teknolohiya, abugado, mga tagapagtaguyod ng digital rights at mga demokratikong organisasyon. May mga probisyong napaatras, tulad ng rekisitong pagpaparehistro ng mga akawnt sa social media. Gayunpaman, nananatiling malaki ang panganib nito sa laluna sa mga kritiko ng estado at karaniwang mamamayang nagpapahayag ng disgusto sa gubyerno.

Asahang magiging malaki ang kaguluhan sa pagpapatupad ng SIM card registration. Marami ang walang balidong ID o papeles na kinakailangan para sa registration. Marami ang maapektuhan sa malawakang deaktibisasyon (pagtigil ng serbisyo sa mga lumang ginagamit na SIM.) Tiyak na maapektuhan ang mga akawnt sa social media at mga transaksyon sa negosyo at bangko, at pagpapadala ng pera sa loob at labas ng bansa na gumagamit ng selpon o personal na wifi.

Oras na ipatupad ang batas, inaasahang kikitid ang merkado ng mga kumpanya sa telekomunikasyon. Mabigat ang magiging responsibilidad ng mga ito para sa pangangalaga sa database na naglalaman ng personal na impormasyon ng kanilang mga kliyente. Hindi kumbinsido maging ang mga upisyal ng ahensya ng estado na inatasang mag-imbak ng personal na mga detalye sa sarili nitong kakayahang mapangalagaan ang pribasiya ng datos ng kukulektahin mula sa inirehistrong mga SIM card.

SIM Card Registration Law, dagdag instrumento ng pasismo