Panalipdan ang masa batok sa pasistang atake

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Gatusan ka mga pasistang sundalo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang bag-o lang miatake ug nagpahamtang og balaod militar sa mga suuk nga barangay ug komunidad sa syudad sa Himamaylan City, Negros Occidental. Dili moubos sa 18,000 ka mga mag-uuma, mamumuong panguma ug yanong katawhan ang napugos nga biyaan ang ilang mga panimalay tungod sa walay-puas nga pagpanganyon ug istraping sa AFP duul sa ilang mga komunidad, ug pagpang-utingkay, pagpangulata ug pagpanghadlok sa mga sundalo sa mga sibilyan. Gipugos sila nga ipabakwit sa militar sa pagpahamtang sa “no man’s land” kung asa kinsamang mabilin pagailhong target sa AFP.

Ang pag-atake sa AFP sa Himamaylan nahitabo human ang magkasunod nga pakigsangka sa usa ka yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa suuk nga barangay kung asa unum ka pasistang sundalo ang napatay. Ang gipakitang brutalidad sa AFP usa ka dayag nga pagpanimalos sa masa sa lugar nga giila nilang tigsuporta sa hukbong bayan, usa ka lakang nga direktang lapas sa gitakda sa internasyunal nga makitawhanong balaod.

Ang walay-puas nga teroristang pagpangatake sa masa sa Negros, sa takuban sa “community support program,” kabahin sa nagkagrabeng atake sa mga sibilyan sa lain-laing bahin sa nasud, sama sa Samar, Davao, Masbate, Mindoro, Cagayan ug uban pang isla ug prubinsya. Pagpagrabe pa kini sa lima-ka-tuig na nga opensiba sa AFP ug Philippine National Police (PNP) sa tibuok nasud, ilalum sa payong sa National Task Force (NTF)-Elcac.

Nakapunting ang mga operasyon sa AFP sa pagsumpo sa rebolusyonaryong armadong pagsukol sa BHB nga pinakahugot nga tigpanalipud sa interes ug pakigbisog sa masa batok sa pyudal ug uban pang porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug. Ingonman, ang esensya ug pinakatumong sa pagpangatake sa AFP ug PNP batok sa mga sibilyan mao ang pagpukan sa tanang porma sa pagsukol sa masa. Nag-alagad kini sa interes sa dagkung agalong yutaan ug sa negosyo sa dagkung burgesya-kumprador ug burukrata-kapitalistang nalambigit sa pagpalapad sa mga mina, plantasyon ug mga magun-ubon ug kontra-katawhan nga mga proyektong pang-imprastruktura.

Gatusan ka mga barangay sa lain-laing bahin sa nasud ang kasamtangang nakapailalum sa hamlet o pagkural sa militar. Daw mga piniriso sa tagsa-tagsa nilang barangay ang masang mag-uuma ug kabus: gipahamtang ang blokeyo ug paglimita sa pagkaon ug komersyo, restriksyon sa pagtrabaho sa ilang mga uma ug kaingin, nagtukod og mga kampo o baraks sa mga sundalo sa tunga-tunga o tapad sa mga barangay. Bisan ang mga istrukturang sibilyan sama sa eskwelahan, klinika, barangay hall ginahimong baraks.

Sa matag adlaw, ginaatubang sa masang mag-uuma sa mga baryong ginaokupa sa AFP ug PNP ang dagway sa terorismo sa estado ug ang brutal nga mga taktika niini. Gusto sa mga pasistang terorista nga isilsil ang kahadlok ug kalisang sa kasingkasing sa masa, pukanon ang ilang diwa, bungkagon ang ilang panaghiusa, ug piangan ang ilang baruganan nga depensahan ang ilang interes.

Apan samtang nagkagrabe ang pagpanumpo sa AFP ug PNP sa masang mag-uuma ug kabus sa kabanikanhan, labaw usab nga milalum ang ilang yangungo ug gisugnuran ang ilang kasilag sa pasistang mga sundalo ug sa dunot nga nagharing sistema. Sayod ang mayorya kanila nga kinahanglan nilang labaw pang palig-onon ang ilang baruganan nga magkahiusa ug molihok aron depensahan ang ilang interes ug kaayuhan.

Kinahanglan kaayo sa masang mag-uuma ug sa ilang mga komunidad sa kabanikanhan ang suporta sa tibuok katawhan sa pagsukol nila sa pasistang pagpangatake sa teroristang AFP ug PNP. Angayang himuon ang tanan aron ibutyag ug makmakon ang matag kaso sa pagyatak sa AFP ug PNP sa tawhanong katungod ug paglapas sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Kinahanglang suklan ang pagpakaylap sa AFP ug PNP sa dis-impormasyon ug mga pekeng balita nga ginagamit nga takuban sa pasismo ug mga pag-abuso sa tawhanong katungod.

Responsibilidad sa tanang pwersang demokratiko, ug tipanalipud sa tawhanong katungod, ilabina sa mga hut-ong ug sektor sa kasyudaran, nga dalhon sa tanang posibleng natad ang pagpanalipud sa kaayuhan sa masang mag-uuma batok sa terorismo sa estado. Kinahanglan nilang paningkamutan nga abton sa ilang pakigsuporta bisan ang mga hilit nga lugar sa kabanikanhan.

Kinahanglang ipabati sa lapad nga katawhan sa mga pabrika ug upisina, mga eskwelahan, simbahan, sa masmidya ug social media, sa mga migranteng Pilipino ug internasyunal nga komunidad ang nasinati nga pag-antus sa masang mag-uuma ug mga kabus sa mga baryong giokupa sa militar. Kinahanglang usahon ang tingog sa katawhan batok sa pasistang atake ug balaod militar sa kabanikanhan, ug suportahan ang singgit sa masa alang sa pagpalayas sa mga armadong pwersa sa militar ug pulis sa ilang mga komunidad.

Palapdon ug pakusgon ang lain-laing porma sa nagkahiusang prenteng anti-pasista. Ipanghingusog ang hustisya alang sa tanang biktima sa mga krimen sa pagmasaker, pagpatay, pagtortyur, iligal nga mga pag-aresto, pagpangulata ug uban pang pangpag-abuso sa mga katungod sa katawhan, lakip na ang mga krimen sa gubat, batok sa mga rebolusyonaryong dili armado, hors de combat o sibilyan.

Pabayron og mahal ang mga mangtas nga pasista sa ilang mga utang nga dugo. Kinahanglang himuon sa BHB ang tanang makaya aron pangitaon, gukdon ug pagbayron ang mga upisyal sa militar nga utok sa mga pagpatay, ug ang ilang mga berdugo ug elementong duguan ang kamot. Kinahanglang kusganong depensahan sa BHB ang masa sa mga sonang gerilya samtang nagpalapad sa teritoryo ug suporta sa masa sa bag-ong mga lugar.

Kinahanglang subsub nga iasdang ang pakigbisog batok sa tanang porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos, batok sa pagpangilog og yuta ug pagguba sa kinaiyahan. Kinahanglang pakusgon ug palapdon ang mga antipyudal nga pakigbisog alang sa pagpaubos sa abang sa yuta, pagpataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma ug pagpalit sa makatarunganong presyo sa mga produkto sa mag-uuma.

Labaw sa tanan, kinahanglang hugot nga magtinabangay ang BHB ug ang masang mag-uuma, sa malukpanong pagpaasdang sa pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta isip nag-unang singgit alang sa nasudnon demokratikong kausaban.

Panalipdan ang masa batok sa pasistang atake