Mga paghimakas nga unyon, ginlunsar

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Naglunsar sang mga protesta kag ululupod nga paghulag ang apat ka unyon sining nagligad nga semana para isulong ang ila kinamatarung sa kolektibo nga ayuanay kag iduso ang matarung nga pagtaas sa suhol.

Sa Quezon City, nagprotesta ang mga mamumugon sang restawran nga Kowloon House sa oras sang ila tigpalanyaga sang Nobyembre 3. Ginduso nila ang pagsunod sang kumpanya sa mandu sang Department of Labor and Employment (DOLE) sang Mayo nga nagtaas sa minimum nga suhol halin ₱537 pakadto ₱570. Nanawagan man sila sa pagpatuman sang pungsodnon nga minimum nga suhol nga nakabase sa makabuhi nga suhol nga ₱1,119. Nagahanda sila nga makipagnegosasyon sa ila collective bargaining agreement (CBA) antes matapos ang tuig.

Sa pareho nga adlaw, nagpiket ang mga mamumugon sang Technol Eight Workers Union sa atubang sang National Conciliation and Mediation Board kadungan sang pagpamati sa ila petisyon para sa pagpadayon sa nadedlak nila nga negosasyon para sa CBA. May 15 beses na nga pag-atubang ang nahimo sa planta pero wala nagauswag ang mga nasugilanunan. Ini bangud sa pagpangbarat sang ila kumpanya sa hingyo nga dugang-suhol nga ginlansang sa ₱24.00/adlaw.

Sa pihak nga bahin, gin-anunsyo sang University Hotel Workers Union (UHWU) sa adlaw man nga ini ang pagkasugot sang maneydsment kag sang unyon sa bag-o nga CBA. Desaysibo nga ginpakigbato sang unyon ang pagtaas-suhol kag dugang nga benepisyo halin sa nagligad nga CBA. Bangud sa ila pagbato, magalab-ot na sa ₱7,000 ang naduso nga dugang sa ila sweldo halin 2005. Ang UHWU unyon sang mga mamumugon sang University Hotel sang University of the Philippines sa Diliman, Quezon City.

Sang Oktubre 25, nagprotesta ang mga mamumugon nga kontraktwal sang TS Tech Trim Philippines sa atubang sang pungsodnon nga upisina sang DOLE. Panawagan nila nga ipaggwa sang ahensya ang desisyon para himuon sila nga regular sa pabrika. Sadtong 2018 pa ginpaboran sang DOLE sa Region 4-A ang hingyo sang mga mamumugon nga maghimo sang kasugtanan sa regularisasyon ang TS Tech kag manpower agency nga Yashima Sangyo Philipppines Inc. Reklamo man nila ang mga paglapas sang Yashima sa mga layi sa pagtrabaho pareho sang pwersahan nga pagpahalin sa trabaho, wala sang bastante nga benepisyo kag insentibo kag sobra-sobra nga pagpa-obertaym.

 

Mga paghimakas nga unyon, ginlunsar