Pakigbisog sa mga unyon, gilunsad

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Naglunsad og mga protesta ug hiniusang aktibidad ang upat ka unyon niining milabayng semana aron iasdang ang ilang katungod sa kolektibong pakignegosasyon ug iduso ang makatarunganong pagpataas sa suhulan.

Sa Quezon City, nagprotesta ang mga mamumuo sa restawran nga Kowloon House atol sa ilang tingpaniudto niadtong Nobyembre 3. Giduso nila ang pagtamod sa kumpanya sa kamandoan sa Department of Labor and Employment (DOLE) niadtong Mayo nga nagpataas sa minimum nga suhulan gikan ₱537 ngadto sa ₱570. Nanawagan usab sila sa pagpapatuman sa nasudnong minimum nga suhulan nga nakabasi sa makabuhi nga suhulan nga ₱1,119. Nangandam sila nga makignegosasyon sa ilang collective bargaining agreement (CBA) ayha mahuman ang tuig.

Sa parehong adlaw, nagpiket ang mga mamumuo sa Technol Eight Workers Union atubangan sa National Conciliation and Mediation Board kadungan sa pagdungog sa ilang petisyon para sa pagpadayon sa nadedlak nilang negosasyon alang sa CBA. Anaa na sa 15 ka hugna nga pag-inatbangay ang nahimo sa planta apan wala pagihapoy pag-uswag. Kini tungod sa pagmagahi sa kumpanya sa pangayo nga dugang-suhulan nga gilansang sa ₱24 kada adlaw.

Sa pikas bahin, gianunsyo usab sa parehong adlaw sa University Hotel Workers Union (UHWU) ang pagsinabtanay sa maneydsment ug sa unyon sa bag-o na usab nga CBA. Mahukmanong napakigbisugan sa unyon ang pagpataas sa suhulan ug dugang benepisyo gikan sa milabayng CBA. Tungod sa ilang pagsukol, mokabat na sa ₱7,000 ang napanghingusog nga dugang sa ilang sweldo gikan 2005. Ang UHWU usa ka unyon sa mga mamumuo sa University Hotel ng University of the Philippines sa Diliman, Quezon City.

Niadtong Oktubre 25, nagprotesta ang mga mamumuong kontraktwal sa TS Tech Trim Philippines atubangan sa nasudnong upisina sa DOLE. Nanawagan sila nga ipagawas na sa ahensya ang desisyon aron himuon silang regular sa pabrika. Kaniadto pang 2018 gipaboran sa DOLE sa Region 4-A ang pangayo sa mga mamumuo nga maghimo og kasabutan sa regularisasyon ang TS Tech ug manpower agency nga Yashima Sangyo Philippines Inc. Reklamo usab nila ang mga paglapas sa Yashima sa mga balaod sa pamuo sama sa pugos nga pagpalangan sa trabaho, kawalay igong benepisyo ug insentibo ug sobra-sobra nga pagpa-obertaym.

 

Pakigbisog sa mga unyon, gilunsad