Ang militarista nga estratehiya Biden-Harris sa Asia-Pacific

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Wala sang gintuhay sa porma, katuyuan kag esensya ang estratehiyang geopulitikal sang imperyalismong US sa idalom sang nagligad nga gubyerno ni Donald Trump o sang subong nga gubyerno Biden-Harris. Pagpadayon ini sang nauna pa nga “liso sa Asia” nga gindeklarar sang 2008 nga estratehikong pagliso sang polisiya sa China kag pagkabig sini bilang nagapanguna nga imperyalistang karibal. Pinakatuyo sang estratehiyang militar nga ini nga punggan ang labing pagpalapad sang pangmilitar nga kusog kag impluwensya pangpulitika sang China, kag maghanda kag mangsulsol sang direkta o indi direktang gera inter-imperyalista.

Sa idalom sang ginatawag “Indo-Pacific Strategy”, ginakonsolida sang US ang gahum militar sini sa mga pungsod sa palibot sang China paagi sa mga pormasyong Quad (Quadrilateral Security Dialogue, upod ang India, Japan kag Australia) kag AUKUS (Australia-United Kingdom-US), kadungan sa pagpahugot sang kontrol sa mga papet sini nga militar sa South Korea, Thailand, Pilipinas kag lakip sa Japan. Gindabukan man sang US ang mga alyado sini sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa Europe nga manindugan kontra sa China.

Nagaporma ang estratehiya nga ini sa paglunsar sang maikit kag daku nga mga “military drill” sa nagkalainlain nga pungsod sa palibot sang China kag sang paglayag sang mga barko de gera sang US sa South China Sea kag Taiwan Strait. Paghanas ang mga ini sa maniobra nga pangkombat sang US sa tarangkahan mismo sang China. Kadungan sini ang mapanulsol nga mga tikang sang US pareho sang sunud-sunod nga pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi kag iban pa nga upisyal sa Taiwan sang Agosto, kag sang pagpahabok ni US Vice President Kamala Harris sa South kag Southeast Asia.

Ginasiling nga “pinakadaku sa kasaysayan” ang ginhiwat nga “military drill” subong nga tuig sa Japan (Keen Sword, 36,000 tropa) kag South Korea (Ulchi Freedom Shield, masobra 67,000 tropa). Ginhiwat man ang pareho nga mga paghanas sa Thailand (CARAT), Indonesia (Garuda Shield), Australia (Cope North), Guam (Valiant Shield) kag iban pang teritoryong isla sang US sa Pacific. Sa Pilipinas, ginlunsar ang Balikatan sang Marso-Abril nga ginpasakupan sang 8,900 tropa.

Sang Hunyo-Agosto, ginhiwat ang 11-adlaw nga Rim of the Pacific (RimPac), ang pinakadaku nga combat drill sa kalibutan, nga ginlunsar sa nagkalainlain nga bahin sang Pacific halin sa base militar sang US sa Hawaii. Naglab-ot sa 38 barko-de-gera, apat ka submarino, siyam ka hangaway sa duta, masobra 17 aircraft kag 25,000 tropa halin sa 26 pungsod ang nagpasakup sa paghanas. Walo sa pungsod nga ini katapu sang NATO, nga ara sa likod sang gerang proxy sang US sa Ukraine batuk sa Russia.

Linibo man nga gamay, medyum-kadaku kag wala ginaanunsyo nga paghanas militar ang ginahimo sang US sa “tanan nga pamusod” sang Asia-Pacific. Imbolbado diri ang ginatos ka eroplano pangbomba, mga barko nga de-nukleyar, mga kanyon, misayl, bala kag tropa nga masunson nagahimo sang mga “live-fire exercise” nga nagabilin sang mga makahililo nga basura kag kemikal sa tubig, hangin kag duta. Sa Pilipinas lang, mas o menos 300 ang amo nga paghanas kada tuig.


Kontrol sa kadagatan

Sang Septyembre, gin-anunsyo sang US ang pagtukod sang Task Force 76/3, nga kumbinasyon sang mga pwersang nabal sang US Indo-Pacific Command nga permanente nga naka-istasyon sa South China Sea. Tuyo sini nga hugton ang kontrol sang US sa mga pasilidad, base kag tropang nabal sa mga pungsod sa South, East kag Southeast Asia sa tabon nga “integration” kag “inter-operability”. Ginlunsar sining Oktubre ang Kamandag 2022 sa Bataan, Palawan kag iban pang lugar sa Luzon.

Bag-o nga mekanismo ini sa idalom sang Pacific Deterrence Initiative sang Pentagon nga may $5.1 bilyong badyet subong nga tuig. Tuyo sang programa nga ini nga maglatag sang mga pasilidad sa mga pungsod sa “first island chain” (Japan, Taiwan, Pilipinas, kag iban pa), agud dikitan kag permanente nga palibutan ang China sang mga “long-range missile” nga nakabase sa duta.

Sang magbisita si Harris sa Pilipinas sang Nobyembre, adyenda niya ang pagpinal sa dugang nga lima ka base nga pagagamiton sang US sa pungsod. Tampok diri ang plano nga liwat nga pagtukod sang mga pasilidad militar sang US sa Subic, Zambales para ipwesto ang mga pwersa, misayl kag barko-de-gera sang US, masobra 30 tuig pagkatapos sipaon sila halin diri.

Ang militarista nga estratehiya Biden-Harris sa Asia-Pacific