Koresponsal Armadong paghimakas batuk sa pagginahum militar sa Masbate

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Ginreport sang Bagong Hukbong Bayan-Masbate (Jose Rapsing Command) sining Disyembre ang masobra 17 aksyong militar nga ginlunsar sang mga yunit sini batuk sa militar kag pulis sa prubinsya sining 2022. Kabahin ang mga ini sang padayon nga kampanya sang BHB-Masbate para mangin wala pulos kag paslawon ang mga nakapokus nga operasyon militar kag kampanya nga golpe-de-gulat sang Joint Task Force Bicolandia sa prubinsya. Indi magnubo sa lima ka batalyong pwersa sang AFP-PNP-CAFGU ang gindeploy sa prubinsya nga naglab-ot sa masobra 1,500 pwersa para maglunsar sang amo nga mga operasyon kag kadungan nga militarisasyon sa mga komunidad sa idalom sang RCSP (Retooled Community Support Program).

Lakip sa mga aksyon nga ini ang ambus sa Barangay Manlut-od sa Placer kon sa diin duha ka CAFGU ang napatay kag nakaagaw ang BHB sang duha ka malip-ot nga armas, mga magasin, bala kag iban pa nga kagamitan sang Nobyembre 7.

Apat sa mga opensibang nalunsar sa unang 100 adlaw sa poder sang bag-o nga rehimeng Marcos. Onse ka suldado ang napatay kag lima ang napilasan sa mga opensiba nga ini.

Lakip diri ang ginlunsar nga aksyong demolisyon sa Agosto 11 batuk sa 2nd IB sa Sityo Puro, Talisay, San Fernando sa isla sang Ticao. Lima ang napatay kag tatlo ang napilasan sa kaaway sa amo nga aksyon. Lima man ang napatay sa aksyong isnayp-haras batuk sa armadong grupo ni kapitan sang barangay nga si Adriel “Boyet” Besana, CAFGU kag 2nd IB sa Sityo Baldoza, Cabungahan, Cawayan sang Agosto 18.

Kabahin man ang amo nga opensiba sa pagpursiger sang Pulang Hangaway nga pangapinan kag palig-unon ang determinasyon sang masang Masbatenyo nga maghulag kag batuan ang nagapadayon nga pagginahum militar sa Masbate. Sa idalom sang rehimeng Marcos, nagahana ang mas agresibong pasistang pang-atake sang AFP-PNP-CAFGU kag sang Masbate TF-Elcac sa mangunguma nga Masbatenyo.

Nagsugod na ang kampanya sang militar kag lokal nga nagaharing sahi sa malaparan nga pag-agaw sang mga sadto rantso kag asyenda nga madinalag-on nga nabawi sang kahublagang mangunguma. Naglab-ot nga sa 11 ang nalista nga biktima sang pangpulitika nga pagpatay sa prubinsya. Lakip diri ang serye sang pagpatay sa mga mangunguma nga nagatalauma sa sulod kag palibot sang dutang Pecson nga ginainteresan sang lokal nga burukrata sa prubinsya sa idalom ni Marcos. Pinakabag-o nga kaso amo ang pagpatay sa manugkopra nga si Ronnie Andren sa banwa sang Placer sang Nobyembre 27. Gindakop siya samtang nagakopra kag dayon ginpatay.

Suno kay Luz del Mar, tagapamababa sang BHB-Masbate, indi mag-untat ang hangaway sang banwa sa pagpangapin sa masang Masbatenyo batuk sa kalakasan militar kag sa pagpasabat sa AFP-PNP-CAFGU sa mga krimen sini batuk sa banwa. Ginpahayag niya ang kahandaan sang BHB nga padayon nga batuan ang nagasingki nga pasismo sang estado sa Masbate.

Armadong paghimakas batuk sa pagginahum militar sa Masbate