Saulugon ang umaabot nga ika-50 nga anibersaryo sa NDFP

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Sa umaabot nga Abril 24, atong saulugon ang ika-50 nga anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines, ang lapad nga alyansang naghiusa sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa nga nagaasdang sa nasudnon-demokratikong kalihukan ug nagsuporta sa armadong pakigbisog.

Gitukod ang NDFP pito ka bulan human gipahamtang ni Marcos I ang balaod militar, usa sa pinakadulum nga panahon sa kasaysayan sa nasud. Ang NDFP nagsilbing nagdilaab nga sulo nga nagdan-ag sa dalan sa militante ug rebolusyonaryong pagsukol. Gipalig-on sa NDFP ang kaisog ug kabubut-on sa katawhan nga manlimbasog sa malisud nga dalan sa pakigbisog padulong sa malinawong kaugmaon.

Gitukod ang NDFP Preparatory Commission sa inisyatiba sa Partido aron tipunon ang mga organisasyong masang napugos nga tagong molihok tungod sa pasistang diktadurya. Giandam niini ang manipesto sa NDFP ug ang 10 ka puntong (ug sa ulahi nahimong 12 ka puntong) programa nga nagbugkos sa halapad nga katawhan. Sa paglabay sa panahon, usa-usang nahiusa sa NDF ang mga organisasyong anti-diktadurya.

Sa wala madugay, ang NDFP nagsilbing uyok sa pakigbisog sa katawhan ug sa kadugayan giila sa tibuok nasud ug sa kalibutan isip representante sa katawhang Pilipinong nakigbisog. Natukod ug misalmot sa NDFP ang uban pang tago nga nasudnon-demokratikong organisasyong masa. Sa pagkakaron, gilangkuban kini sa 18 ka organisasyon nga mirepresentar sa lain-laing progresibo ug demokratikong hut-ong ug sektor nga gihiusa sa rebolusyonaryong tinguha nga tapuson ang paghari sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo.

Ang NDFP mao karon ang pinakakonsolidadong bahin ug pinakalig-ong dugukan sa nasudnong nagkahiusang prente. Usa kini ka nagkahiusang prente para sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Ang NDFP ang tinuod nga taming sa katawhan, samtang ang Bagong Hukbong Bayan ang ilang hinagiban. Midagayday dinhi ang lapad nga pulitikanhon ug materyal nga suporta sa BHB ug sa rebolusyonaryong kalihukan. Pinaagi sa NDFP ug sa mga myembro nga organisasyon niini, mitumaw ang kaylap nga pag-ila sa armadong pakigbisog isip usa ka makatarunganong porma sa pagsukol sa pasistang tiranya ubos ni Marcos ug sa misunod nga mini nga demokratikong mga rehimen.

Sa padayon ang pag-asdang sa gubat sa katawhan sa tibuok nasud, mitumaw ang mga organo sa pulitikanhong gahum sa kabanikanhan, ang binhi sa Demokratikong Gubyerno sa Katawhan sa Pilipinas. Girepresentahan kini sa tibuok NDFP sa pakig-atubang sa mga kalihukan, katawhan ug gubyerno sa gawas sa nasud. Maayong gipasiugdahan ug girepresentahan sa NDFP ang interes sa katawhang Pilipino sa panaghisgot kalinaw sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas sukad niadtong 1987 nga nagpasiugda sa makatarunganong mga pangayo sa katawhan ug mibunga og pipila ka mahinungdanong kasabutan.

Ang umaabot nga anibersaryo sa NDFP adunay lalum nga kabililhon sa kasaysayan. Kini nagasimbolo sa kapin lima ka dekada nga walay hunong nga pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kagawasan ug tinuod nga demokrasya. Ang grabeng pag-antus sa mayorya sa masang Pilipino ilalum sa kasamtangang papet ug pasistang rehimeng US-Marcos II nagaduso sa panginahanglang labaw pang palig-onon ug palapdon ang NDFP ug mga alyadong organisasyon niini, ang mga pakigbisog sa masa ug ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa tibuok nasud.

Nanglapaw ang pagyukbo ni Ferdinand Marcos Jr. sa heopulitikal, ekonomikanhon ug militar nga interes sa imperyalismong US. Gisakripisyo niya ang kagawasan, panginabuhian ug kinabuhi sa mga Pilipino bugti sa pamuhunan, ayudang militar ug mga pautang.

Sa labawng pagduso ni Marcos sa mga neoliberal nga palisiya, walag-tuo ang pagpangawat ug pagpangawkaw sa mga langyawng monopolyo kapitalista sa mga tinubdan sa panginabuhian sa masang anakpawis. Ginailog ug ginakawkaw ang kabukiran, lapad nga kayutaan, bisan ang kadagatan. Giguba ang kinaiyahan, ug giabog ug gihikawan ang masang mag-uuma, mangingisda ug uban pang mga mamumuo sa ilang panginabuhian. Aron madani nga mamuhunan ang mga langyaw nga dagkung kapitalista, nagpabungol-bungol siya sa singgit sa mga mamumuo ug ordinaryong empleyado para sa taas-suhulan taliwala sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa pagkaon ug mga palaliton.

Ubos sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), nagpakita si Marcos Jr og tumang pagpakaitoy sa imperyalismong US sa pag-abli sa upat ka dugang nga lokasyon (gikan sa lima) alang sa pagtukod sa mga base ug pasilidad militar sa US. Duha niini ang sa Cagayan, usa sa Isabela ug usa sa Palawan. Dugang kini nga bahin sa estratehiya sa US nga liyukan ug hagiton ang imperyalistang karibal niini nga China. Ang Pilipinas kabahin sa gitawag sa US nga “First Island Chain” o kadena sa mga isla kung asa ibutang ang misayl nga nakation sa China. Pinaagi sa EDCA, pwedeng magpundo ang US og mga armas nukleyar o bisan unsang armas nga wala nasayran sa katawhang Pilipino. Ginapil niini ang mga Pilipino sa usa ka gubat nga dili ila, ug gihimo ang Pilipinas nga posibleng target sa unsamang aksyon o kontra-aksyon sa China.

Atubangan niini, labing gikinahanglan nga hiusahon ang katawhang Pilipino ubos sa bandila sa patriyotismo ug tinuod nga demokrasya, aron panalipdan ang kinabuhi ug kagawasan sa nasud. Kinahanglang makigbisog kita sa tanang posibleng natad sa pagsukol, palihukon ang kinabag-ang ihap sa katawhan, ug ipakita ang ilang kusog nga bag-ohon ug hulmahon ang kaugalingong dalan sa kasaysayan.

Dili kadudahan ang papel sa NDFP aron hugpungon ang kusog sa katawhan ug mugnaon ang gamhanang balud sa protesta ug pagsukol.

Kinahanglang kusganong palapdon ug bugkuson ang katawhan base sa nasudnon-demokratikong programa sa NDFP. Nag-unang pukos niini ang pagtapos sa semi-kolonyal ug semi-pyudal nga nagharing sistema, ug pagpalingkawas sa katawhan gikan sa langyawng paghari ug kontrol. Kini ang sukaranan aron bag-ohon ang dagan sa kapalaran sa mga Pilipino, tapuson ang liboan ka tuig nga pagpangdaugdaug ug pagpahimulos, ug dad-on ang nasud ngadto sa bag-ong kapitulo sa pag-abante ug kauswagan.

Walay makaatbang sa tinguha sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Bisan ang bangis nga terorismo sa itoy nga estado dili makabuntog niini. Mokutlo kita og kusog ug inspirasyon gikan sa liboan ka Pilipino nga naghalad sa ilang kinabuhi sa gatusan ka tuig na nga rebolusyonaryong pakigbisog. Tibuok kasingkasing natong ihalad ang tanan aron alagaran ang katawhan.

Saulugon ang umaabot nga ika-50 nga anibersaryo sa NDFP