2 pagsasanay militar, inilunsad ng BHB-Southern Tagalog

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Dalawang yunit ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang nagtapos sa magkasunod na pagsasanay militar noong Nobyembre sa mga larangang gerilya sa Southern Tagalog. Naisagawa ang mga pagsasanay sa gitna ng mga focused military operation ng pwersang militar at pulis sa mga larangan sa rehiyon.

Tumagal ng 7-10 araw ang pagsasanay. Nilahukan ito ng mga pangunahin at segundaryong upisyal ng BHB, mga mandirigma, pati ng mga pwersa ng milisyang bayan.

Ayon kay Ka Guillen, upisyal pampulitika ng isa sa mga yunit, “Tagumpay ang ating pagsasanay sa kabila ng matinding operasyon ng kaaway. Naitaas natin ang kapasidad at kapasyahan ng mga Pulang mandirigma para labanan at bigwasan ang palalong kaaway.”

Saklaw ng pagsasanay ang pag-aaral sa batayang mga taktika at teknika sa indibidwal na paglaban, pamilyarisasyon sa hawak na mga sandata hanggang aktwal na pagpapaputok ng mga baril. Nagsanay ang mga segundaryo at pangunahing upisyal sa pagkukumand.

Sa pangunguna ng mga upisyal, tiniyak ang organisadong pagkilos sa pamamagitan ng mga maniobra kapwa sa opensiba at depensibang labanan. Nakamit din ang pagpapataas ng antas ng lakas at resistensya ng bawat mandirigma sa pamamagitan ng arawang ehersisyo.

Ang pagsasanay ay higit na nagpatibay sa tulungan at samahan ng bawat kasapi ng yunit ng BHB. Pagtatapos ni Ka Guillen, “Nakatitiyak tayong higit na mapagtitibay ang ating pagkakaisa habang koordinado tayong humahakbang pasulong sa ating pakikibaka.”

2 pagsasanay militar, inilunsad ng BHB-Southern Tagalog