Designasyong terorista sa PKP, NPA at NDFP, pinatatanggal

,

Nanawagan ang mga grupong demokratiko sa ilalim ng Bayan na tanggalin ang arbitraryong designasyon ng Anti-Terror Council sa Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, National Democratic Front of the Philippines at lahat ng mga konsultant at mga aktibista bilang mga “terorista.” Nagmartsa sila ngayong araw, Pebrero 8, tungong Department of Justice para igiit ito.

“Sa halip na designasyong terorista, dapat makipagnegosasyong pangkapayapaan ang gubyernong Pilipino para lutasin ang mga ugat ng armadong tunggalian,” pahayag ng Bayan.

Nagresulta sa mga paglabag sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas ang mga programang kontra-insurhensya ng gubyerno, ayon sa grupo. Walang awat ang red-tagging at terrorist-labeling (o pagbabansag na terorista) at paninira sa mga lehitimong organisasyon at kriminalisasyon sa pampulitikang pagtutol.

“Nakita na sa kasaysayan na hindi solusyon ang scorched earth policy sa armadong tunggalian,” ayon sa grupo. “Ang solusyon, sa gayon, ay nasa pagresolba sa mga ugat ng panlipunang inhustisya. Ang mga pambansang kilusang mapagpalaya ay nakabatay dito.”

Nananawagan ang grupo na muling buksan ang usapang pangkapayapaan para sa makatarungang kapayapaan para maabot ang isang kasunduang pulitikal para wakasan ang armadong tunggalian. “Kailangang wakasan ang pagdedeklara sa mga rebolusyonaryo at konsultant bilang terorista,” ayon sa grupo. “Hadlang ito sa pagkamit na makatarungan at matagalang kapayapaan.”

Kasabay nito, naghapag ng resolusyon ang mga kinatawan ng Makabayan sa Kongreso para sa pagtatanggal ng designasyon.

Ani Rep. France Castro (ACT Teachers party-list), Rep. Arlene Brosas (Gabriela Women’s party) at Rep. Raoul Manuel (Kabataan party-list), ang designasyon ay taliwas sa paghahangad ng mapayapang solusyon pabor sa militaristang pagharap sa armadong tunggalian.

Sa ngayon, lampas 800 ang mga ordinaryong magsasaka, aktibista at rebolusyonaryong ikinulong ng reaksyunaryong estado sa gawa-gawang mga kaso sa tulak ng kampanyang kontra-insurhensya. Libu-libong sibilyan ang ginawang target ng mga pambobomba, militarisasyon at sapilitang pagpapalayas sa tangka ng reaksyunaryong estado na “limasin ang dagat” at ihiwalay ang rebolusyonaryong armadong pwersa sa kanayunan.

Nagresulta ang mga ito sa malalalang paglabag sa karapatang-tao at mga krimen sa digma tulad ng sadyang pagpatay ng mga sibilyan, iligal na pang-aaresto at panghahalughog, blokeyo sa ekonomya at pagkain, malawakang pananakot at intimidasyon, panunugis at maging pagkidnap ng mga batang pinaghihinalaang mga “anak ng NPA.”

AB: Designasyong terorista sa PKP, NPA at NDFP, pinatatanggal