Daan­li­bong pro­pe­syu­nal, nag­du­ru­sa da­hil sa lockdown

,

Daanlibong propesyunal at ma­ngga­ga­wa sa ser­bi­syo ang pa­tu­loy na nag­du­ru­sa da­hil sa pag­pa­pa­ba­ya sa ka­ni­la ng re­hi­meng Du­ter­te sa pa­na­hon ng lockdown hang­gang sa ka­sa­lu­ku­yan. Na­wa­lan si­la ng ki­ta nang ipa­sa­ra ang mga eskwe­la­han, upi­si­na, si­ne­han at upi­si­na. Ka­bi­lang di­to ang 50,000 gu­ro sa mga uni­ber­si­dad at ko­le­hi­yo at 500,000 mang­ga­ga­wa sa edu­ka­syon sa pri­ba­dong mga paa­ra­lan. Dag­dag sa ka­ni­la ang ma­hi­git 800,000 mang­ga­ga­wa sa pe­li­ku­la, ar­te at si­ning.

Mayorya sa kanila ay “no work, no pay” o wa­lang sa­hod kung wa­lang tra­ba­ho. Sa kabila nito, Hin­di si­la sak­law sa ka­ka­ram­pot na pon­dong ayu­da at kum­pen­sa­syon ng re­hi­men.

Ang mga gu­ro sa pri­ba­dong ko­le­hi­yo ay hin­di sumusweldo mu­la pa Mar­so. Wa­la si­lang swel­do hang­gang wa­lang pa­sok ang mga ko­le­hi­yo. Ma­ra­mi sa mga gu­ro at mang­ga­ga­wa sa mga pri­ba­dong paa­ra­lan ay wa­la nang na­ta­tang­gap mu­la pa ka­la­git­na­an ng Abril. Na­nga­nga­nib si­lang ma­wa­lan ng tra­ba­ho, la­lu­na ang mga emple­ya­do ng ma­li­li­it na paa­ra­lan, dahil sa tinatayang 75% na pagbagsak ng enrolment sa mga pribadong eskwelahan.

Daan­li­bong pro­pe­syu­nal, nag­du­ru­sa da­hil sa lockdown