Pro­tes­ta sa Chi­le, Le­ba­non at Hong Kong

,

Libu-libong taga-Chile ang lu­mu­sob sa ka­pi­tol­yong lun­sod na San­tia­go noong Ma­yo 18 pa­ra ipa­ra­ting ang ka­ni­lang galit sa dinaranas nilang gutom at hirap na dala ng lockdown at kri­sis na du­lot ng Covid-19. Ki­nun­de­na ni­la ang pag­si­rit ng pre­syo ng pag­ka­in at inu­min sa ban­sa na du­lot ng ar­bit­rar­yong lockdown na ipi­na­taw ng es­ta­do.

Ilan­li­bo na­man ang nagpro­tes­ta sa Bei­rut, sentro ng Le­ba­non si­mu­la Hun­yo 11. Ki­nun­de­na ni­la ang pagbulusok ng eko­nom­ya ng ban­sa at ang hi­git 70% pag­ba­ba ng ha­la­ga ng ka­ni­lang salapi. Hi­git sang­kat­lo ng mga ta­ga-Le­ba­non ang wa­lang tra­ba­ho nga­yon, at pinasidhi pa ng pandemya ang kanilang kalagayan.

Sa­man­ta­la, hu­mu­gos sa lan­sa­ngan ang li­bu-li­bong residente ng Hong Kong noong Ma­yo 24 at 27 pa­ra tu­tu­lan ang re­so­lu­syon ng Na­tio­nal Peop­le’s Cong­ress ng Chi­na hing­gil sa mga me­ka­nis­mong ipa­tu­tu­pad pa­ra “pa­na­ti­li­hin” ang pam­ban­sang se­gu­ri­dad ng Hong Kong. Si­na­lu­bong ng tear gas at mga gomang punglo ang mga nagpro­tes­ta. Pinalalabas ng China na susupilin ng na­tu­rang re­so­lu­syon ang mga ban­ta tu­lad ng se­pa­ra­tis­mo, su­ber­syo­n, pag-oor­ga­ni­sa at pag­sa­sa­ga­wa ng mga te­ro­ris­tang ak­ti­bi­dad at “pa­ki­kia­lam” ng da­yu­han at pwer­sang pan­la­bas sa mga usa­pin ng Hong Kong. Ang totoo, ang lehitimong paglaban ng mga residente para sa sariling paggugubyerno ang susupilin nito.

Pro­tes­ta sa Chi­le, Le­ba­non at Hong Kong