Protesta kontra ATB: "Hin­di ito ra­li, isa itong maña­ni­ta"

,

Koordinadong mga kilos protesta na tinaguriang “mañanita” ang ini­lun­sad sa Met­ro Ma­ni­la at 14 na pru­bin­sya bi­lang pag­tu­tol sa Anti-Ter­ro­rism Bill noong Hun­yo 12. Ang mga pagkilos ay harap-harapang paghamon sa idineklara ng Malacañang na bawal magrali. Tinawag itong mañanita para kutyain ang pi­ging na isi­na­ga­wa ng mga pu­lis ng Na­tio­nal Ca­pi­tal Re­gi­on pa­ra sa ka­ni­lang he­pe na si De­bold Si­nas noong Mayo. Iti­na­on ng mga ra­li­yis­ta ang pag­ki­los sa ika-122 Araw ng Ka­la­ya­an. Ka­lak­han ng mga du­ma­lo ay ka­ba­ta­an.

Sa loob ng kam­pus ng Univer­sity of the Phi­lip­pi­nes (UP) sa Di­li­man, Quezon City, uma­bot sa 5,000 ang nag­ti­pon sa isang “Grand Maña­ni­ta.” Ga­ya ng pagdiriwang ng kaarawan, nag­da­la ang iba’t ibang gru­po ng mga party hat, lo­bo, pag­ka­in at may ilan na gu­ma­wa pa ng birthday ca­ke na may na­ka­su­lat na “Junk Anti-Ter­ror Bill.” May sa­ya­wan at kan­ta­han, mga pa­ha­yag at kul­tu­ral na pag­ta­tang­hal.

Ang rali sa UP ay pinamunuan ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at mga kaanib nitong orga­ni­sa­syong manggagawa, kabataan, kababaihan, mang­gagawang pang­ka­lu­su­gan, kawani, ma­ra­litang lunsod at iba pa. Lumahok din ang ki­lalang mga personahe ng Liberal Party at iba pang organisasyon, gayundin ang ilang mga ki­la­lang ar­tis­ta at mang­­gagawang pangkultura.

Ayon kay Neri Col­menares, tagapangulo ng Bayan Muna, mapanganib ang Anti-Terror Bill sa­pagkat maga­gamit ito laban sa ordinaryong ma­ma­­mayan na pumu­puna o naglalabas ng saloobin laban sa rehimen.

Ba­go mag­si­mu­la ang pag­ti­ti­pon, nag­ta­yo ang pulis ng tsek­poynt sa UP pa­ra pi­gi­lan ang mga da­da­lo. Ina­sa­han na ito ng mga ra­li­yis­ta ka­ya na­ka­han­da ang mga tim ng abu­ga­do pa­ra su­ma­lo sa mga aa­res­tu­hin. Na­ka­han­da rin ang mga mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan na nag­ti­yak na na­su­su­nod ang mga hak­bang pa­ra lig­tas sa Covid-19 ang pag­ti­ti­pon.

Ti­ni­yak din ng mga nagpro­tes­ta ang pa­nun­tu­nang isang met­rong pa­gi­tan sa ba­wat isa. Na­mi­gay ng mga face mask, face shi­eld at alko­hol. Nag­ta­gal ang pag­ti­ti­pon nang tat­long oras.

Bi­nig­yan-di­in ng mga ra­li­yis­ta na ha­bang ang ra­li ay la­ban sa Anti-Terror Bill, ka­sing­ha­la­ga ang pag­pa­pa­na­got sa re­hi­men sa kai­nu­ti­lan ni­tong ti­ya­kin ang ka­lu­su­gan at ka­bu­ti­han ng ma­ma­ma­yan sa git­na ng pan­dem­yang Covid-19. Pa­na­wa­gan ni­la ang mass tes­ting, tracing at va­li­da­ti­on ng mga ka­so ng Covid-19, ti­ya­kin ang ayu­da sa ma­ma­ma­yan at ita­gu­yod ang ka­la­ya­an at de­mok­ra­sya.

Naging tampok sa rali ang talumpati ni Marie Dinglasan, isang ordinaryong manininda na nagpapahayag ng kanyang saloobing kontra-Duterte sa social media. Nakilala siya sa matapang na pagsagot sa mga “troll” ni Duterte na kumuyog at nag-akusa sa kanya na “suporter ng NPA.” Pa­tok din ang pag­ta­tang­hal ni Mae Pa­ner, isang artista sa teatro, na gumanap bi­lang si De­bold Si­nas, at ang ko­lek­ti­bong pag­sa­yaw sa at pag­kan­ta ng awi­ting “Don’t call me te­ro­ris­ta” (Hu­wag mo akong ta­wa­ging te­ro­ris­ta).

Ba­go ang Grand Maña­ni­ta, nag­ka­ro­on ng mga pag­ki­los sa loob ng De La Sal­le Univer­sity sa May­ni­la at sa loob ng ko­mu­ni­dad ng San Roque sa Ba­ra­ngay Pag-a­sa, Quezon City.


ALAM NIYO BA?

Ang Mañanita (“ma­li­it na bu­kas” sa wi­kang Espan­yol) ay isang ha­ra­na na ini­ha­han­dog sa isang taong nag­di­ri­wang ng kaa­ra­wan sa ma­da­ling araw o ta­kip­si­lim ng na­tu­rang araw. Sa ilang ba­ha­gi ng Pi­li­pi­nas, na­ging tra­di­syon ito ng simpleng pag­ti­ti­pon ng pa­mil­ya ng nag­di­ri­wang sa si­mu­la ng kaa­ra­wan. Isang par­ti­ku­lar na ha­ra­nang maña­ni­ta ang la­ga­nap na ki­na­kan­ta ng mga Pu­lang man­di­rig­ma sa ka­ni­lang kap­wa man­di­rig­ma sa Min­da­nao. Ang kan­tang ito, “Malipayong Adlaw,” ay si­nu­lat at pi­na­la­ga­nap ng Agaw-Armas.


Sa buong ban­sa, lu­ma­bas sa mga ba­hay at nagrali rin ang ma­ra­ming gru­pong ak­ti­bis­ta at ka­ba­ta­an la­ban sa Anti-Ter­ror Bill.

Ba­guio. Isan­da­an ang nagpro­tes­ta sa ha­rap ng UP Ba­guio. Ba­go ni­to, may 62 or­ga­ni­sa­syon ng ka­ba­ta­an ang pu­mir­ma la­ban sa Anti-Ter­ror Bill sa pa­ngu­ngu­na ng Youth Act Now Aga­inst Tyranny-Ba­guio-Be­ngu­et noong Hun­yo 3.

Nueva Vizca­ya. Nag­ti­pon ang mga kontra-mi­na at ma­ka­-ka­li­ka­sang re­si­den­te ng Di­di­pio, Ka­si­bu sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad.

Isa­be­la. Pi­ni­gi­lan ng mga pu­lis ang ka­ba­ta­an na mag­sa­ga­wa ng prog­ra­ma sa ha­rap ng ka­ni­lang paa­ra­lan sa San­tia­go, Isa­be­la. Si­na­bi­han si­lang “ku­mu­ha na la­mang ng piktyur” at agad na magdispers.

Pam­pa­nga. Li­mang ak­ti­bis­ta ang si­nun­dan at inin­te­ro­ga ng mga ahen­te ng AFP pag­ka­ta­pos ng ka­ni­lang prog­ra­ma sa Plaza Mi­ran­da, Ange­les City.

Albay at Na­ga. Pi­na­ngu­na­han ng Youth Act Now-Albay ang pro­tes­ta sa Pi­nag­la­ba­nan Mo­nu­ment, Le­gazpi City. Ayon kay Jus­ti­ne Me­si­as, ta­ga­pag­sa­li­ta ng Youth Act Now, pi­na­la­la­la la­mang ng Anti-Ter­ror Bill ng re­hi­men ang ka­lu­nos-lu­nos nang ka­la­ga­yan ng ma­ma­ma­yan. Na­ka­pag­lun­sad din ng pro­tes­ta ang may 200 ka­sa­pi ng Anak­ba­yan-Na­ga City at Ba­yan-Ca­ma­ri­nes Sur sa Plaza Quince Mar­ti­res, Na­ga City.

Neg­ros. Ra­ling ig­lap na­man ang isi­na­ga­wa ng Baco­lod Youth Alli­ance sa anim na lo­ka­syon sa syu­dad—Rizal Free­dom Park, Baco­lod City Plaza, Foun­ta­in of Jus­tice, San Se­bas­ti­an Cat­hed­ral, istasyon ng ABS-CBN at sa ha­rap ng tang­ga­pan ni Cong. Greg Ga­sa­ta­ya. Ka­sa­bay ni­to nag­ka­ro­on din ng pag­ki­los ang Pag­hi­liu­sa, Li­be­ral Party Neg­ros at Fe­de­ra­ti­on of Urban Poor sa ha­rap ng San Se­bas­ti­an Cat­hed­ral bi­lang pag­kun­de­na sa Anti-Ter­ror bill. Ki­na­ha­pu­nan, nag­ka­ro­on ng ka­tu­lad na pro­tes­ta ang Ba­yan at Ka­ra­pa­tan Neg­ros sa ha­rap ng Foun­ta­in of Jus­tice, Baco­lod City.

Iloi­lo. “Maña­ni­ta Kontra-Te­ro­ris­mo” ang isi­na­ga­wa ng mga mag-aa­ral at gu­ro ng UP Vi­sa­yas, mga taong-sim­ba­han at Com­mis­si­on on Hu­man Rights Re­gi­on 6 sa loob ng UP Vi­sa­yas, Iloi­lo.

Ce­bu. Da­hil sa pag­kam­po ng mga pu­lis sa ha­rap ng UP-Ce­bu at pagtanggi ng ad­mi­nistra­syon ni­to na ki­la­la­nin ang ka­la­ya­an ng mga mag-aa­ral na mag­ti­pon sa loob ng kam­pus, isang ra­ling ig­lap na la­mang ang gi­na­wa ng mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon sa Go­ror­do Ave­nue at Esca­rio Stre­et sa Ce­bu, bandang ala-6 ng umaga.

Davao. Pi­na­ngu­na­han ng PASAKA Confe­de­ra­ti­on of Lu­mad Orga­niza­ti­on ang prog­ra­ma sa UCCP Ha­ran sa Davao City. Du­ma­lo di­to ang 500 bak­wit at nagpro­tes­ta ha­bang istriktong nagmamantine ng distansya sa isa’t isa. Ki­na­ga­bi­han, nag­sin­di ng su­lo ang mga li­der Lu­mad bi­lang sim­bo­lo ng pag­bi­bi­gay li­wa­nag sa git­na ng ka­di­li­man at ti­ra­ni­ya ng re­hi­meng Du­ter­te at kung paa­no ni­to pi­nag-ii­nit ang alab ng pag­la­ban ng ma­ma­ma­yan.

Ani Da­tu Minstro­so Ma­li­ba­to: “Sa ka­bi­la ng pag­si­si­kap na­min big­yan ng edu­ka­syon ang aming mga anak, ma­ra­has kaming si­nu­su­pil ng gub­yer­no sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­pa­pa­sa­ra sa aming mga paa­ra­lan at pa­ma­mas­lang sa aming mga Lu­mad.” Pag­di­di­in ng gru­po, ang to­to­ong te­ro­ris­ta ay ang gub­yer­no ni Du­ter­te.

Bu­tu­an. Nag­ka­ro­on din ng “maña­ni­ta” sa Free­dom Park, Bu­tu­an City.

Na­kii­sa na­man sa “Grand Maña­ni­ta” ang ibang mga gru­po ng ka­ba­ta­an at abu­ga­do sa mga lun­sod ng Ca­ga­yan de Oro, Du­ma­gue­te, Zam­boa­nga at Bulacan.

 

Protesta kontra ATB: "Hin­di ito ra­li, isa itong maña­ni­ta"