Pag­pa­tay, pang-aa­res­to at pang-aa­ta­ke, la­ga­nap ka­hit hindi pa naipapasa ang ATB

,

Da­la­wang sibilyan ang pi­na­tay at pito ang ili­gal na ina­res­to ng mga elemento ng estado sa na­ka­ra­ang da­la­wang ling­go.

Pi­na­tay sa pa­ma­ma­ril si Ha­rold Tab­lazan, ka­ga­wad ng Sang­gu­ni­an Ka­ba­ta­an, sa Sit­yo Pas­si, Ba­ra­ngay Ma­yang, Tu­bu­ngan, Iloi­lo noong Hun­yo 20. Da­ting ak­ti­bo sa Fe­de­ra­ti­on of Iloi­lo Far­mers Asso­cia­ti­on si Tab­lazan at ka­sa­lu­ku­yang nag­tat­ra­ba­ho sa is­la. Ka­sa­mang na­pa­tay si Glenn Bun­da, tagapangulo ng SK ng ka­ni­lang ba­ra­ngay.

Sa Neg­ros Occi­den­tal, ili­gal na ina­res­to ng mga pu­lis at 79th IB noong Hun­yo 12, ang ak­ti­bis­tang si Gas­par Davao sa isang tsek­poynt sa Ba­ra­ngay Ca­du­ha-an, Ca­diz City. Pi­na­la­bas ng pu­lis na may­ro­on si­yang ­­­sa­kit na Covid-19. Ha­bang na­ka­de­ti­ne, ti­nam­nan ng mga pu­lis ng gra­na­da ang kan­yang bag. Si Davao ay or­ga­ni­sa­dor ng Na­tio­nal Fe­de­ra­ti­on of Su­gar Wor­kers at ma­ta­gal nang pi­na­ra­ra­ta­ngang ta­ga­su­por­ta ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB). Ini­ha­rap si­ya ng AFP sa mid­ya bi­lang li­der uma­no ng BHB.

Sa Gonza­ga, Ca­ga­yan, ina­res­to noong Hun­yo 10 ang mga mag­sa­sa­kang si­na Ro­lan­do Re­yes, 40, at Ranchi Tub­ban, 19. Hi­na­rang sa isang tsek­poynt at hi­na­lug­hog ng mga ele­men­to ng Ma­ri­ne Bat­ta­li­on Lan­ding Team 10 at Ca­ga­yan PNP Provincial Mo­bi­le Force Com­pany ang ka­ni­lang sa­sak­yan sa Centro Gonza­ga. Ti­nam­nan ng gra­na­da ang ka­ni­lang sa­sak­yan. May ini­ha­tid lamang na mga istran­ded na pa­sa­he­ro sa kasunod na bayan ang mga bik­ti­ma.

Noong Hun­yo 12 sa North Co­ta­ba­to, di­nu­kot ng PNP, 73rd IB at 39th IB ang mag-aa­mang Lu­mad na si­na Mong­kel Taca­lan, 66, at kan­yang da­la­wang anak ha­bang pau­wi mu­la sa Min­da­nao Interfaith Servi­ces Foun­da­ti­on Incor­po­ra­ted Ba­ra­ng­ay Ki­san­te, Ma­ki­la­la, North Co­ta­ba­to. Li­mang araw si­lang idi­ne­ti­ne ng 39th IB ba­go ini­li­taw noong Hun­yo 17.

Di­nu­kot din ng anim na ar­ma­dong ele­men­to ng es­ta­do si Ele­na Tija­mo sa kan­yang ba­hay sa Bara­ngay Kampingganon, Bantayan, Ce­bu noong Hun­yo 13. Koor­di­ney­tor si­ya ng ­Sus­tai­nab­le Agricul­tu­re at rad­yong pang­ko­mu­ni­dad ng Far­mers Deve­lop­ment Cen­ter (Far­dec) si Tija­mo. Ang Far­dec ay insti­tu­syong tu­mu­tu­long sa mga mag­sa­sa­ka. Myem­bro si­ya ng Inter­na­tio­nal Asso­cia­ti­on of Wo­men in Ra­dio and Te­levi­si­on Phi­lip­pi­nes na nag­pa­pa­tak­bo ng Ra­dio Sug­bua­non. Hin­di pa rin si­ya ini­li­li­taw hang­gang sa ka­sa­lu­ku­yan.

Sa­man­ta­la, tat­long mag­sa­sa­ka sa Ta­ya­san, Neg­ros Ori­en­­tal ang ina­ta­ke ng mga sun­da­lo noong Hun­yo 15, alas-5 ng uma­ga. Ki­ni­la­la ang mga bik­ti­ma na si­na Do­doy Pe­rez, 51, Qui­ting Amad, at isa pang hin­di pi­na­nga­la­nan. Ang mga bik­ti­ma ay re­si­den­te ng Ba­ra­ngay La­gu­it ng na­sa­bing ba­yan. Bi­nug­bog ng mga sun­da­lo si Pe­rez at isa pang ka­ba­bar­yo, sa­man­ta­lang si Amad na­man ay pi­nag­sa­sak­sak ng anim na la­la­king na­ka-bon­net na ka­sa­ma ng mga sun­da­lo.

Ang mga re­si­den­te sa mga ba­ra­ngay ng Ta­ya­san ay ma­ri­ing tu­mu­tu­tol sa pla­nong pag­pa­sok ng ma­pa­ni­rang kum­pan­ya sa mi­na sa ka­ni­lang lu­gar. Ka­bi­lang din sa sa­sak­la­win ng mi­na ang mga ba­yan ng Ba­say, Ayu­ngon, Bin­doy, Ji­ma­la­lud, La Li­ber­tad at Gui­hul­ngan. Isa sa mga pa­kay ng pag­ba­ba­lik ng 11th IB sa pru­bin­sya noong Hun­yo 2019 ay pa­ra su­pi­lin ang pag­la­ban ng mga re­si­den­te sa na­tu­rang pro­yek­to.

Pag­pa­tay, pang-aa­res­to at pang-aa­ta­ke, la­ga­nap ka­hit hindi pa naipapasa ang ATB