Re­mi­tans, na­ka­tak­dang bu­mag­sak nga­yong taon

,

Noon pang Abril, ti­na­ya na ng National Economic Development Authority na ba­bag­sak nang hang­gang 30% ang re­mi­tans ng mga Pi­li­pi­nong mig­ran­te nga­yong taon du­lot ng pan­dem­yang Covid-19. Ito ay da­hil ha­los ka­la­ha­ti ng mga mig­ran­teng Pi­li­pi­no ay nag­tat­ra­ba­ho sa mga sek­tor na pi­na­ka­ti­na­ma­an ng mga lockdown sa iba’t ibang ban­sa. Milyun-milyong mig­ran­teng Pi­li­pi­no ang ma­wa­wa­lan ng tra­ba­ho du­lot ng re­se­syon.

Ma­la­king da­gok ito pa­ra sa lo­kal na eko­nom­ya la­lu­pa’t ma­hig­pit itong na­ka­san­dig sa re­mi­tans. Noong na­ka­ra­ang taon, uma­bot sa P1.68 tril­yon ang ka­buuang re­mi­tans ng mga mig­ran­te, ka­tum­bas ng 10% ng nai­ta­lang gross do­mes­tic pro­duct (ka­buuang lo­kal na pro­duk­syo­n) ng taon. Ang re­mi­tans ng mga OFW ang isa sa pa­ngu­na­hing pi­nag­ku­ku­nan ng pon­do ng re­hi­men pa­ra sus­ten­tu­han ang lo­kal na kon­su­mo sa ban­sa at re­sol­ba­hin ang pa­tu­loy na lu­ma­la­king de­pi­si­to sa ba­lance of pay­ments ni­to.

Re­mi­tans, na­ka­tak­dang bu­mag­sak nga­yong taon