Ta­ga­pag­ta­tag ng CPA, ili­gal na ina­res­to

,

Inaresto ng militar at ini­li­pat sa pa­ma­ma­gi­tan ng he­li­kop­ter si Anne Mar­ga­ret Tau­li, 70, mu­la sa Be­sao, Moun­ta­in Province noong Hun­yo 11. Ang bik­ti­ma, na ilang de­ka­da nang ak­ti­bis­ta, ay di­na­la sa Ba­guio City kung saan iniharap si­ya kay Na­tio­nal Secu­rity Advi­ser Sec. Her­mo­ge­nes Espe­ron, Jr.

Pi­na­la­bas ni Espe­ron na “nag­ba­lik-lo­ob” si Tau­li bi­lang uma­no’y ma­ta­as na upi­syal ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas. Ma­ri­in itong pi­na­si­nu­nga­li­ngan ng pa­mil­ya ni Tau­li.

Ani­la, ma­ta­gal nang may ban­ta sa bu­hay si Tau­li da­hil sa kan­yang pag­su­su­long sa pa­ki­ki­ba­ka ng mama­ma­yang Igo­rot pa­ra sa tu­nay na aw­to­no­mi­ya at sa­ri­ling pag­pa­pa­sya. Noong Mar­so, ti­nang­ka si­yang ares­tu­hin at may­ro­ong utos na “sho­ot-to-kill” la­ban sa kan­ya.

Si Tau­li, da­ting gu­ro, ay isa sa nag­ta­tag ng Cor­dil­le­ra Peop­le’s Alli­ance noong 1984. Ki­ni­ki­la­la si­ya bi­lang pi­nu­no ng angkang Ba­til-ang Pey­pe­yan. Ang kan­yang ka­pa­tid na si Victo­ria Tau­li-Cor­puz, da­ting UN Special Rap­por­te­ur on the Rights of Indi­ge­no­us Peop­les, ay pi­na­ra­ra­ta­ngan ding ma­ta­as na upi­syal ng PKP.

Ta­ga­pag­ta­tag ng CPA, ili­gal na ina­res­to