"Umii­yak pa rin ako..."

,

Naiiyak pa rin sa tro­ma ang isa sa 16 na ka­ba­ta­ang ili­gal na ina­res­to ha­bang nag­sa­sa­ga­wa ng ma­pa­ya­pang pag­ki­los sa Ro­ton­da, Ba­ra­ngay Pa­la, Ili­gan City noong Hun­yo 12.

Ka­ra­mi­han sa kanila ay da­ting mga mag-aa­ral ng Min­da­nao Sta­te Univer­sity-Ili­gan Insti­tu­te of Techno­logy. Ta­pos na ang ka­ni­lang pag­ti­ti­pon nang ha­ra­ngin si­la ng mga pu­lis. Ha­bang umii­was, na­ri­nig ni­lang su­mi­gaw ang isang pu­lis ng “pu­sila, pu­si­la!” (ba­ri­lin, ba­ri­lin!). Si­na­kal ang isa sa ka­ni­la na nag­tang­kang mag­pa­li­wa­nag. Ki­num­pis­ka ang ka­ni­lang mga sel­pon at sa­pi­li­tang si­lang di­na­la sa pre­sin­to. Doon, inin­te­ro­ga, ti­na­kot at malisyosong iniugnay sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan ang apat sa ka­ni­la. Na­pag-a­la­man ng ka­ba­ta­an ang la­lim ng sar­bey­lans ng mga pu­lis sa ka­ni­lang mga ak­ti­bi­dad sa pro­se­so ng in­te­ro­ga­syo­n.

Pi­tong oras si­lang ibi­nim­bin sa pre­sin­to ba­go si­la ma­pa­la­ya ng ka­ni­lang mga abu­ga­do. Ba­ha­gi ang ka­ni­lang pag­ki­los sa koor­di­na­dong “maña­ni­ta” la­ban sa Anti-Ter­ror Bill.

"Umii­yak pa rin ako..."