Pagsalin-urog ha ika-100 katuig han hadto anay dakila nga Partido Komunista han China

,

Yana nga bulan han Hulyo, ginsasalin-urog han pankalibutan nga kagiusan nga proletaryo an ika-100 katuig han hadto anay dakila ngan tukma nga Communist Party of China (CPC o Partido Komunista han China). Bisan kun padayon nga nagpapabilin ha poder an CPC, katin ngan ginpapamunuan ini yana han monopolyo nga kapitalista ha estado ngan dako nga burgesya ha China.

Ha pahayag hadton Hulyo 1, igindeklara han Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nga tukma nga igsalin-urog ngan igselebrar an 55-katuig nga bulawanon nga kasaysayan han pamumuno han CPC ha nasyunal-demokratiko nga pakigbisog ngan sosyalista nga pagrebolusyon ha China (1921-1976); ngan ibuksas ngan igsalikway an kasaysayan hini han pagtraydor ha klase nga proletaryado ngan pagpabalik han sistema nga kapitalista ngan paniniyupi tikang 1976.

Sigon ha PKP, ha pamumuno ni Mao Zedong, tukma an dalan nga ginhasog han China ha syahan nga 55 katuig hini ngan kinahanglan purutan hin mga leksyon ngan inspirasyon. Gintudlok han PKP kun tiunan-o ginpamunuan han CPC an nasyunal-demokratiko nga rebolusyon ngan gintapos an bagakolonyal ngan bagapyudal nga sistema. Ginlaygay han PKP an mga ginhimo nga pitad han China tikang ha pagkumpleto ha reporma ha tuna tubtub ha pagpasulong han sosyalismo ha bug-os nga katilingban.

Gintudlok liwat han PKP an importansya han ginhimo han CPC nga pagpasulong han pankultura nga rebolusyon agud parabungon an demokrasya ngan tutduan an katawhan nga katinan ngan gamiton an pampulitika nga poder agud ipasulong an pag-uswag han China ngan dirudiretso nga isahon an balitang han panginabuhi han masa nga Tsino.

Ginsukna naman han PKP an urhi nga 45 katuig han paghahadi han mga moderno nga rebisyunista ha CPC nga nagtraydor ha sosyalismo ngan nagdara ha China ha dalan han kapitalismo. Gin-agaw an pamunuan han CPC han mga moderno nga rebisyunista hadton 1976 ha pangunguna ni Deng Xiaoping nga nanguna ha pagbaliktad ha mga kadaugan han sosyalismo. Diri na partido han proletaryado an CPC yana kundi partido han monopolyo burgesya nga pan-estado, nga nagamit ha poder pan-estado agud maghakin han karikuhan tikang ha paniniyupi ha masa nga trabahador.

Gintudlok han PKP kun tipaunan-o gintalikdan han CPC an masa nga anakbalhas. Ha agrikultura, ginbungkag an mga komuna ngan kolektibo ngan ginpabay-an nga maglugaring an mga parag-uma ha ira gudti nga parsela han tuna nga nagresulta ha hiluagan nga kakurian ngan kagutom. Ha industriya, ginbungkag an poder han mga trabahador ngan utro hira nga ginhimo nga uripon han suhol. Gin-gamit pan-engganyar ha mga langyaw nga kompaniya an grabe kahimubo nga suhol han milyun-milyon nga trabahador nga Tsino agud pahiluagon an kapitalismo ha China ngan maghakin hin superganansya an dagko nga burukratiko nga kapitalista. Usa na yana nga poderoso nga imperyalista nga nasud an China nga naniniyupi ngan nananalumpigos ha katawhan ha magkalain-lain nga parte han kalibutan.

Kinahanglan utro nga magrebolusyon ha China an tinalumpigos nga mga trabahador ngan parag-uma. Paborable kaupay an sitwasyon agud tirukon an pagin mapagdesisyon han mga proletaryo nga rebolusyunaryo ngan utro nga tukuron an tinuod nga partido komunista nga mamumuno ha panibag-o nga pagpasulong han sosyalista nga rebolusyon ha China.

(Basahon an bug-os nga pahayag han PKP ha https://philippinerevolution.nu.)

Pagsalin-urog ha ika-100 katuig han hadto anay dakila nga Partido Komunista han China