Lapsag kag 11 pa, biktima sang pagpang-abuso sang mga suldado

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nalista ang tatlo ka kaso sang pagpanakit kag pagpang-abuso sang mga suldado sa mga mangunguma kag tumandok nga residente sa mga prubinsya sang Oriental Mindoro, Negros Occidental kag Surigao del Sur sa nagligad nga mga semana. Tanan sila ginpasibangdan nga may angut o katapu sang Bagong Hukbong Bayan.
Sa Surigao del Sur, gindakup kag gintortyur sang mga tropa sang 75th IB sang 13 oras ang pito ka magparyente nga mangunguma sa Sityo Katabadan, Barangay San Roque, San Miguel sang Septyembre 18.

Naabtan sang mga suldado sa ila ulumhan sanday Leboy, iya asawa nga si Etshell, Erlyn, John Paul, Archie kag Dennis, nga pareho menor-de-edad, tanan sang pamilya Montenegro. Upod nila si Raffy Arcinal. Ginpangbakol sila, bisan nagpahibalo sila nga magatrabaho sa adlaw nga ina. Ginputos si John Paul sang trapal kag ginpangsipa. Si Leboy naman ginbutangan sang plastik nga bag sa ulo kag ginpakamang sa atubang sang iya pamilya.

Sa Negros Occidental, sobra apat ka oras nga ginkulong sang 94th IB ang mag-asawa nga Gamay kag Orillo Carpentero kag anak nila nga 1-tuig ang edad, kag si Dodong Carpentero sa Sityo Negros 9, Barangay Oringaw, Kabankalan City sang Septyembre 20. Ginpaidalom sila sa grabe nga sikolohikal nga tortyur.

Nagapanguha sang utanon ang mag-utod nga Gamay kag Dodong sang dakpon sila sang masobra 20 suldado. Gin-nusnos ang guya ni Gamay sa duta sang magtuyo siya nga magsinggit kag magpangayo sang tabang. Gindakup man si Orillo kag iya 1-anyos nga lapsag nga nagapangita kay Gamay. Gindala sila tanan sa kampo militar sa Barangay Camingawan. Alas-9 na sang gab-i sila ginbuhian.

Sa Oriental Mindoro, ginransak sang 4th IB ang balay sang tumandok nga Mangyan-Hanunuo nga si G. Kitot sa Sityo Gaang, Barangay Panaytayan, Mansalay sang Septyembre 22. Ginbakol siya kag iya anak sang mga suldado. Nagakaong ang mga mag-amay sang gulpe nga magsalakay ang mga berdugong militar.

Ginapaggwa sang mga suldado nga nakuha sa balay ang duha ka pusil. Ginbastos sang militar ang asawa ni G. Kitot kag gin-agda nga magkighilawas samtang ginabakol ang bana niya. Tubtob subong, uyat gihapon sang mga suldado si G. Kitot kag wala pa ginatuhaw.

Pagpatay. Gin-ambus kag ginluthang sang mga armadong elemento ang beterano nga komentarista sa radyo nga si Percival “Percy Lapid” Mabasa sa BF Resort Village sa Talon Dos, Las Piñas sang Oktubre 3. Kilala siya nga kritiko sang rehimeng Duterte kag Marcos II. Siya ang ikaduha nga mamahayag nga ginpatay sa idalom sang bag-o nga rehimen.

Bilang pagkundenar sa pagpatay, nagprotesta ang nagkalainlain nga grupo sa pagpanguna sang National Union of Journalists of the Philippines sang Oktubre 4 sang gab-i sa Boy Scout Circle, Quezon City.

Sa Agusan del Sur, ginpatay sang mga suldado sang 9th Special Forces Company ang mga sibilyan nga sanday Lonie Hainampos Pison kag Jessa Terol Empoy sang Septyembre 30 sa P-7, Barangay San Vicente, Prosperidad. Ginpaggwa sang militar nga napatay sa engkwentro ang duha. Dati sila nga mga katapu sang hangaway sang banwa.

Pagpangluthang. Siyam ka sibilyan ang ginpaulanan sang bala sang mga elemento sang 1st Special Forces Battalion (SFB) sa matalon nga bahin sang Bagoaningud, Tagoloan II, Lanao del Sur sang Septyembre 22. Ang amo nga yunit sang 1st SFB nagahimo sang operasyong kombat sa lugar halin pa Septyembre 18. Masobra 100 suldado ang nagapanglighot sa lugar.

Pagpang-ipit. Ginpasakaan sang himu-himo nga kaso nga pagpangawat sang mga pulis sang Quezon City sanday Kara Taggaoa, organisador sang Kilusang Mayo Uno (KMU), kag Helari Valbuena, lider sang Pasiklab Operators and Drivers Association-Piston, suno sa report sang KMU sang ulihi nga semana sang Septyembre. Ginpasaka ang kaso batuk sa ila bilang kuno mga lider sa ginhimo nga matawhay nga protesta sang Hulyo 2020.

Lapsag kag 11 pa, biktima sang pagpang-abuso sang mga suldado