Matarung kag kinahanglan magrebolusyon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa kaugalingon sini nga korte, napaslawan ang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) nga pamatud-an ang akusasyon sini nga “terorismo” batuk sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) kag Bagong Hukbong Bayan (BHB). Sa desisyon sini sang Septyembre 21, ginbasura sang Manila Regional Trial Court Branch 19 ang kaso sang Department of Justice kag gindeklarar nga indi terorista ang PKP kag BHB kag mas husto nga kabigon nga mga rebelde nga may katuyuan nga matarung sa anuman nga katilingban nga sibilisado.

Ginatiglawas kag ginasulong sang Partido kag sang BHB ang interes kag handum sang mga mamumugon kag mangunguma, ang pinakapigos kag labing ginahimuslan nga mga sahi sa Pilipinas. Wala sang katuyuan ang pilit nga pagbansag nga terorista ang PKP kag BHB kundi tabunan kag pamatukan ang pungsodnon kag demokratikong handum sang pumuluyo.

Mga pasista kag manugsulsol sang gera ang nagapangbansag nga “terorista”. Tagapangapin sila sang mga sahi nga mapanghimulos kag mapiguson, kag nagahari nga garuk nga sistema. Mga ahente kag alipures sila sang imperyalismo para tapnaon ang patriyotismo kag ang katuyuan nga mahilway sa neokolonyal nga pagginahum.

Ang rehimeng Marcos subong ang makangilil-ad nga itsura sang pasistang terorismo sa pungsod. Ginagamit sini ang brutal nga terorismo sang estado sa pagtapna sa singgit para sa tunay nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, kag sa mga demanda nga pataason ang suhol, panubuon ang presyo, kag libre nga serbisyo pangkatilingban. Pasistang terorismo ang gamit sini sa pagpangapin sa mga lokal kag dumuluong nga kapitalista nga nagahugakom sang ganansya sa mga ospital, eskwelahan, serbisyo sa tubig, kuryente, telekomunikasyon kag pangpubliko nga imprastruktura.

Samtang subsob ang pumuluyo sa kabudlayan, ginapatuyangan ni Marcos ang kabang-manggad sa pagbakal sang dugang nga bomba, bala, pusil kag mga mabaskog nga armas gamit sa pagpamigos. Sa tunga sang pag-antus, minilyon nga piso ang ginausikan ni Marcos kag iya pamilya sa panglugayawan kag nagapanamit sa pangabuhi sa US kag Singapore. Bungol si Marcos sa reklamo kontra sa liberalisasyon sa pag-import bisan sobra-sobra na ang kahalitan sa produksyon sa agrikultura kag lokal nga pagmanupaktura.

Kontra si Marcos kag mga panatiko nga maka-US sa panawagan nga ibasura ang Mutual Defense Treaty kag tanan nga indi patas nga tratado militar sa US. Sa baylo, ginapahanugutan sang rehimeng Marcos nga labing pabaskugon sang US ang presensya militar sini sa Pilipinas sandig sa estratehikong plano sang US nga pataason ang armadong tensyon sa China.

Ginapangunahan sang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang terorista nga pagbansag sa PKP, BHB kag iban pang pwersang patriyotiko kag demokratiko. Ginagamit ini agud paludhon ang pumuluyo sa ila gahum, lupigon ang ila organisadong kusog kag piangon ang ila pagbato. Ini ang ginahandum nga “kalinungan kag katawhayan” sang mga nagaharing sahi.

Kontra sila sa pagpakigsugilanon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Kontra sila nga hatagan atensyon ang basehan nga mga problema sa katilingban sa likod sang armadong inaway sa pungsod, kag lubaron ang mga ini sa interes sang mga mamumugon kag mangunguma.

Ginhayag sang desisyon sang Manila RTC nga daku nga walay kapuslanan ang ginapabugal nga “gera kontra terorismo” sang AFP. Ginahayag ang kamatuoran nga ang gera kontra-insurhensya sang AFP isa ka gera nga mapiguson kag pasipikasyon, isa ka gera para tapnaon ang nagkalainlain nga porma sang paghimakas sang pumuluyo batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Nagapakig-isa ang PKP kag BHB sa tanan nga pwersang patriyotiko kag demokratiko sa Pilipinas. Sa nagligad nga mga dekada, napamatud-an nga ang armadong paghimakas nga ginasulong sang BHB isa sa pinakamalahalon nga hinganiban sang pumuluyong Pilipino. Makatarungan kag ginakinahanglan ini nga patag sang paghimakas, kag pinakamataas nga porma sang pagbato. Ang pagrebolusyon indi terorismo kag indi terorista ang mga rebolusyonaryo.

Labaw nga importante subong ang armadong paghimakas sa atubang sang wala pili nga pasistang pagpamigos: wala-tuo nga masaker, mga pagpatay, pagdakup, armadong pagpamahug, pagpamomba kag pagpanganyon, pagsakup sang militar sa mga baryo kag iban pang porma sang terorismo sang estado.

Armas sang malapad nga masa, labi na ang mga mangunguma, ang BHB para pangapinan ang ila mga kinamatarung kag kabuhi batuk sa pagpang-abuso kag brutalidad sang pasistang mga hayop sang AFP kag Philippine National Police (PNP). Sa diin man makadto ang BHB, nahidlaw ang masa nga maghatag sang ila suporta kag magpasakup sa armadong paghimakas agud pangapinan nila ang ila kaugalingon, ang ila pangabuhian, ang kapalibutan kag dunang manggad.

Sa paglunsar sang armadong paghimakas, nagasunod ang BHB sang pinakamataas nga talaksan sang pag-amlig sa mga kinamatarung kag kaayuhan sang mga sibilyan. Istrikto nga ginapatuman ang mga pagsulundan sa disiplina, kag sa mga ubay nga ginlatag sang internasyunal nga makatawo nga layi. Naglapad kag nagbaskog ang BHB bangud sa suporta sang pumuluyo. Hugot nga nagahiliusa ang BHB kag pumuluyo kag tingub nga nagapabaskog.

Nagaatubang subong ang pumuluyong Pilipino sa nagalubha nga kahimtangan sa idalom sang naganaknak nga sistemang malakolonyal kag malapyudal. Nagaantus sila sa kontra-pumuluyo kag kontra-imol nga mga polisiya sang rehimeng Marcos II nga nagahuyog sa pagsiguro kag pagpalapad sang manggad sang mga Marcos kag sa pagpabilin sa ila dinastiya sa pulitika. Si Marcos Jr ang pinakahalimbawa sang mga nalakip sa nagaharing sahi nga wala sang balatyagon sa pag-antus sang masang anakbalhas.

Sa atubang sang nagalubha nga krisis, dapat magpasakup sa rebolusyonaryong paghimakas ang mga mamumugon kag mangunguma, subong man ang mga pamatan-on, estudyante, manunudlo, mga ara sa akademya, abugado, manunulat, mamahayag, mga doktor, nars kag iban pang mga propesyunal, para pangapinan ang ila mga kinamatarung kag ipakigbato ang ila mga handum. Ihayag kag batuan ang tanan nga porma sang pasistang terorismo sang mga armadong gaway ni Marcos.

Dapat mag-organisa kag magpasakup sa pungsodnon demokratikong paghimakas kag magpasakup sa nagkalainlain nga tago nga mga organisasyon nga alyado sang NDFP. Labaw sa tanan, bukas ang ganhaan sang Bagong Hukbong Bayan sa sin-o man nga 18-anyos ang pang-edaron pataas nga mapagros ang isip kag lawas. Mag-entra sa BHB kag suportahan ang armadong paghimakas para agumon ang pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan.

Matarung kag kinahanglan magrebolusyon