Ipagtanggol ang masa laban sa pasistang paninibasib

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynonBisaya

Daan-daang mga pasistang sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kamakailan ang lumusob at nagpataw ng batas militar sa mga liblib na barangay at komunidad sa syudad ng Himamaylan City, Negros Occidental. Hindi bababa sa 18,000 mga magsasaka, manggagawang-bukid at karaniwang mamamayan ang napwersang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa walang-habas na panganganyon at istraping ng AFP malapit sa kanilang mga komunidad, at panghahalughog, pambubugbog at paninindak ng mga sundalo laban sa mga sibilyan. Pinwersa silang magbakwit ng militar sa pagpataw ng “no man’s land” kung saan sinumang maiwan ay ituturing na target ng pag-asinta ng AFP.

Ang pananalasa ng AFP sa Himamaylan ay naganap matapos ang magkasunod na pakikipagsagupaan sa isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isang liblib na barangay kung saan anim na pasistang sundalo ang napatay. Ang ipinakitang brutalidad ng AFP sa masa ay sagadsaring paghihiganti sa masa sa lugar na itinuturing nilang sumusuporta sa hukbong bayan, isang hakbanging tahasang taliwas sa itinatakda ng internasyunal na makataong batas.

Ang walang-habas na teroristang paninibasib sa masa sa Negros, sa tabing ng “community support program,” ay bahagi ng tumitinding atake sa mga sibilyan sa iba’t ibang panig ng bansa, tulad sa Samar, Davao, Masbate, Mindoro, Cagayan at iba pang isla at prubinsya. Pag-igting pa itong lalo sa limang-taon nang opensiba ng AFP at Philippine National Police (PNP) sa buong bansa, sa ilalim ng payong ng National Task Force (NTF)-Elcac.

Nakatuon ang mga operasyon ng AFP sa pagsugpo sa rebolusyonaryong armadong paglaban ng BHB na pinakamahigpit na tagapagtanggol sa interes at pakikibaka ng masa laban sa pyudal at iba pang anyo ng pagsasamantala at pang-aapi. Gayunman, ang esensya at pinakapakay ng paninibasib ng AFP at PNP laban sa mga sibilyan ay ang paggupo sa lahat ng anyo ng paglaban ng masa. Nagsisilbi ito sa interes ng malalaking panginoong maylupa at ng negosyo ng malalaking burgesyang komprador at burukrata kapitalistang sangkot sa pagpapalawak ng mga mina, plantasyon at mga mapanira at anti-mamamayang mga proyektong pang-imprastruktura.

 

Daan-daang mga barangay sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang kasalukuyang ipinaiilalim sa pag-hamlet o pagkukural ng militar. Mistulang mga bilanggo sa kani-kanilang barangay ang masang magsasaka at maralita: ipinapataw ang blokeyo at paglilimita sa pagkain at komersyo, hinihigpitan ang pagtatrabaho nila sa kanilang mga bukid at kaingin, nagtatayo ng mga kampo o baraks ng mga sundalo sa gitna o tabi ng mga barangay, pati mga istrukturang sibilyan gaya ng eskwelahan, klinika, barangay hall ay ginagawang baraks.

Sa araw-araw ay hinaharap ng masang magsasaka sa mga baryong sinasakop ng AFP at PNP ang mukha ng terorismo ng estado at ang brutal na mga taktika nito. Nais ng mga pasistang-terorista na itarak ang takot at ligalig sa puso ng masa, gupuin ang kanilang diwa, basagin ang kanilang pagkakaisa, at pilayin ang kanilang paninindigang ipagtanggol ang kanilang interes.

Subalit, habang lumalala ang panunupil ng AFP at PNP sa masang magsasaka at maralita sa kanayunan, lalo ding lumalalim ang kanilang hinaing at ginagatungan ang kanilang galit sa pasistang mga sundalo at sa bulok na naghaharing sistema. Batid ng higit na nakararami sa kanila na dapat nilang lalong pagtibayin ang kanilang paninindigan na magkaisa at kumilos para ipagtanggol ang kanilang interes at kapakanan.

Kailangan na kailangan ng masang magsasaka at ng kanilang mga komunidad sa kanayunan ang suporta ng buong sambayanan sa paglaban nila sa pasistang paninibasib ng teroristang AFP at PNP. Dapat gawin ang lahat para ilantad at batikusin ang bawat isang kaso ng pagyurak ng AFP at PNP sa karapatang-tao at paglabag sa internasyunal na mga makataong batas. Dapat labanan ang pagpapakalat ng AFP at PNP ng disimpormasyon at mga huwad na balita na ginagamit na pantabing sa pasismo at mga pag-abuso sa karapatang-tao.

Responsibilidad ng lahat ng pwersang demokratiko, at nagtataguyod sa karapatang-tao, higit lalo sa mga uri at sektor sa kalunsuran, na dalhin sa lahat ng posibleng larangan ang pagtatanggol sa kapakanan ng masang magsasaka kontra sa terorismo ng estado. Dapat sikapin nilang abutin ng kanilang pakikipagkapit-bisig maging ang liblib na pook sa kanayunan.

Dapat ipabatid sa malawak na mamamayan sa mga pabrika at upisina, mga eskwelahan, simbahan, sa masmidya at social media, sa mga migranteng Pilipino at internasyunal na komunidad ang dinaranas na pagdurusa ng masang magsasaka at mga maralita sa mga baryong sinasakop ng militar. Dapat tipunin ang boses ng mamamayan laban sa pasistang paninibasib at batas militar sa kanayunan, at suportahan ang sigaw ng masa para sa pagpapalayas ng mga armadong pwersa ng militar at pulis sa kanilang mga komunidad.

Palawakin at palakasin ang iba’t ibang anyo ng nagkakaisang prenteng anti-pasista. Igiit ang katarungan para sa lahat ng biktima ng mga krimen ng pagmasaker, pagpatay, pagtortyur, iligal na mga pag-aresto, pambubugbog at iba pang pang-aabuso sa mga karapatan ng mamamayan, pati na mga krimen sa digma, laban sa mga rebolusyonaryong hindi armado, hors de combat o sibilyan.

Pagbayarin nang mahal ang mga halimaw na pasista sa kanilang mga utang na dugo. Dapat gawin ng BHB ang lahat ng makakaya upang hanapin, tugisin at pagbayarin ang mga upisyal ng militar na utak ng mga pamamaslang, at ang kanilang mga berdugo at tauhang duguan ang kamay. Dapat puspusang ipagtanggol ng BHB ang masa sa mga sonang gerilya habang nagpapalawak ng teritoryo at suporta ng masa sa bagong mga pook.

Dapat puspusang isulong ang pakikibaka laban sa lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala, pang-aagaw ng lupa at pagsira sa kalikasan. Dapat palakasin at palawakin ang mga pakikibakang antipyudal para sa pagpapababa ng upa sa lupa, pagtataas ng sahod ng mga manggagawang bukid at pagbili sa makatwirang presyo sa mga produktong magbubukid.

Higit sa lahat, dapat mahigpit na magtulungan ang BHB at ang masang magsasaka, sa malawakang pagsusulong ng pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa bilang pangunahing sigaw para sa pambansa demokratikong pagbabago.

Ipagtanggol ang masa laban sa pasistang paninibasib