Mabuhi ang handumanan ni Ka Joma! Pakusgon ang Partido ug iasdang ang rebolusyon!

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Talagsaong parangal ang gihatag sa tibuok Partido ug rebolusyonaryong kalihukan kang Kaubang Jose Maria Sison (Amado Guerrero), founding chairman sa Partido Komunista ng Pilipinas, ug pinakabantugang Pilipino ug lider rebolusyonaryo sa miaging siglo. Sa taas nga panahon, si Ka Joma ang nagsilbing giya ug iwag, lig-on nga kota ug haligi sa Partido ug rebolusyong Pilipino.

Si Ka Joma hanas sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang ideolohiya sa proletaryado. Gipasiugdahan niya ang subling pagtukod sa Partido ug subling pagpakusog sa rebolusyong Pilipino. Gituki niya ang batakang kinaiya sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas, gibutyag ang tulo ka halimaw nga mao ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo nga nag-unang nangulipon sa lapad nga masang Pilipino, ug gitudlo ang dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon isip dalan padulong sa paglingkawas sa katawhan gikan sa kalisud ug pagpangdaugdaug.

Tanang-bahin nga gipakusog ni Ka Joma ang Partido. Gitudluan ug gibansay niya ang liboan ka kadre sa Komite Sentral, mga sentral nga organo ug mga pangrehiyong komite sa Partido, nga nangulo sa pagpalapad ug pagpakusog sa Partido sa tibuok nasud. Gipangunahan niya ang pagpundar sa Bagong Hukbong Bayan niadtong 1969 ug gibansay ug gigiyahan ang unang han-ay sa mga Pulang kumander ug manggugubat niini. Gipangulohan niya niadtong 1973 ang pagtukod sa National Democratic Front (NDF). Sa iyang liderato, daw kalayo sa kabalilin-an nga mikaylap ang gubat sa katawhan sa tibuok nasud.

Dihang nadakpan sa kaaway, siyam ka tuig siyang gitortyur sa bartolina sa mga pasistang ahente, apan nagpatigbabaw ang iyang rebolusyonaryong diwa. Nakagawas siya dihang napalagpot ang diktadurya ni Marcos nga gihampak sa gamhanang balud sa pakigbisog sa katawhan ug armadong pakigbisog.

Napwersang madistyero si Ka Joma niadtong 1987 human gikansela ang iyang pasaporte aron hikawan siyang makauli sa nasud. Kapin 35 ka tuig siyang nanimuyong simple sa The Netherlands sa usa ka gamayng apartment kauban ang iyang pamilya, ug sa dalangpan sa mga migranteng mamumuong Pilipino. Bisan layo, suud pa gihapon siya sa rebolusyong Pilipino ug nagahatag og hait nga pagtuki ug tukma sa panahon nga mga tambag. Nahimong bentahe sa rebolusyonaryong kalihukan ang iyang pagkadistyero nga naghatag og higayon ug panahon nga labaw pang palambuon ang teorya sa rebolusyong Pilipino subay sa naabot niining praktika. Dihang salaag ang dalan sa Partido, si Ka Joma ang iwag nga nagsilbing giya para sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id.

Nagsilbi siyang nag-unang tigtambag sa NDF sa pakighisgot kalinaw sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP) ug maayo nga gigiyahan ang pagtibuok sa makasaysayanong mga kasabutan sigon sa tinguhang kab-uton ang makatarunganon ug malungtarong kalinaw. Maong wala siya giundangan sa mga militaristang gaway sa imperyalismong US, nga kontra sa laraw nga sulbaron sa panaghisgot ang mga katilingbanon ug ekonomikanhong ugat sa gyera sibil.

Gipaaresto siya niadtong 2007 sa gama-gamang kaso nga gibasura ra tungod sa kawalay basihan niini. Gitatakan siyang “terorista” sa US ug sa mga papet niini, usa ka akusasyon nga gibasura sa korte sa Europe niadtong 2009. Subli-subli siyang giakusahang utok sa pagbomba sa Plaza Miranda (1971) bisan og gibasura na kini sa usa ka korte sa Maynila niadtong 1994 tungod sa kawalay ebidensya.

Walay makapangulipas nga sa kasaysayan sa Pilipinas, walay makalabaw sa nahimo ni Ka Joma sa pagpukaw sa katawhang Pilipino aron mobarog ug mosukol. Minilyong mamumuo, mag-uuma, mga petiburges nga intelektwal ug mga ordinaryong empleyado ug propesyunal sa tibuok nasud ang mibarog, nagkahiusa ug milihok ilalum sa bandilang pula ug sulo sa rebolusyon. Tanang aktibistang nasudnon-demokratiko, Pulang manggugubat ug kadre sa Partido nahigmata ug nakabig sa “Katilingban ug Rebolusyong Pilipino” (KRP), ang pinakakomprehensibong pagtuki sa kasaysayan ug kahimtang sa nasud.

Tungod sa iyang pagpangulo, dili mahanaw nga tampo, ug paghalad sa tibuok kinabuhi alang sa pag-asdang sa rebolusyong Pilipino para sa tinuod nga nasudnonng kagawasan ug demokrasya, si Kaubang Jose Maria Sison usa ka bantugang bayani sa katawhang Pilipino. Tinuod nga siya ang pinakahalangdon sa tanan.

Sa iyang pagpanaw, kabilin ni Ka Joma sa Partido ang usa ka bulawanong kaban sa bahandianong teorya sa rebolusyong Pilipino. Ato kining gamiton ug labaw pang palambuon sa praktika karon ug sa umalabot nga pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa sosyalistang rebolusyon. Ang dili mawala nga lamdag niini ang magsilbing iwag nato sa pag-asdang sa sagbutong dalan. Ipabiling Pula ang iyang bantugang handumanan ug kabilin. Lig-on nga ipadayon ang rebolusyon nga iyang gisugdan kauban ang atong mga bantugang martir ug bayani.

Magpakahanas kita sa mga teorya ug pagtulun-an nga gibyaan ni Ka Joma. Atong ilunsad ang kalihukan aron balik-tun-an ang iyang mga sinulat, gikan sa KRP hangtud sa “Lima ka Bolyum” nga koleksyon sa iyang mga artikulo. Pahugton ang paghupot sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nga maoy makihut-ong nga baruganan, panglantaw ug pamaagi sa pagtuki ug hunahuna ni Ka Joma. Ang atong hugot nga pagsabut sa iyang mga ideya ug giya ang usa sa yawe sa labaw pang pag-asdang sa rebolusyong Pilipino sa umalabot nga panahon.

Bantugan ang Partido Komunista ng Pilipinas. Dihang subli kining gitukod ni Ka Joma, matngon siya sa tahas sa Partido isip destakamento sa hut-ong proletaryado nga mangulo sa yugto sa bag-ong demokratikong rebolusyon, ug sa tibuok pangkasaysayang panahon sa sosyalistang rebolusyon ngadto sa komunistang katilingban. Abton niini ang panahon nga labaw pa sa kinabuhi sa usa ka tawo o pipila ka henerasyon.

Nahimong buynas ang Partido nga milungtad ang kinabuhi ni Ka Joma ug kapin unum na ka dekada nga nangulo ug naggiya sa praktikal nga kalihukan. Sa Ikaduhang Kongreso niadtong 2016, naghatag-pasidungog ug gipasalamatan sa Partido si Ka Joma.

Sa panahong buhi si Ka Joma, makapila ka manununod na sa mga kadreng iyang gibansay ang miako sa pagpangulo sa Partido. Segurado nga pipila pa ka henerasyon sa mga kadre sa Partido—lagmit ang uban wala pa natawo—ang magbasa ug magtuon sa mga sinulat ni Ka Joma, kauban ang ilang Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, ug mosagup ug mangulo sa batungang laraw sa proletaryado.

Gideklara sa atong Komite Sentral ang napulo ka adlaw sa pagbangutan nga mahuman sa ika-54 nga anibersaryo sa Partido. Atong ihalad ang nahabiling mga adlaw aron saluduhan ug pasidunggan ang panumduman ni Ka Joma. Gamiton nato kining okasyon aron hiniusang mobarog, ug subling palig-onon ang determinasyon nga moasdang ug ipabiling taas nga nagkayablkayab ang Pulang bandera sa Partido ug rebolusyong Pilipino.

Mabuhi ang handumanan ni Ka Joma! Pakusgon ang Partido ug iasdang ang rebolusyon!