Ang Bayan | November 7, 2023

,

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial | Headlines | Sa madaling salita
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon | Iloco

___

Pabatid

Sa pahina 1, artikulo “Anti-imperyalistang armadong paglaban ang kailangan sa buong mundo” pinalitan ang pangalawa at pangatlong parapo ng “Todo-buhos ang suporta ng US sa Zionistang Israel sa henosidyo laban sa mga Palestino sa anyo ng bagong $14.5 bilyong ayudang militar, pagpakat ng mga barkong pandigma, submarino at armas nukleyar sa Mediterranean Sea, pagpapalipad ng Reaper drones, at iba pang panghihimasok. Upang balutin sa bakal ang Israel, binabantaan at inaasinta ng US ang mga bansa at pwersang nakikiisa sa mamamayang Palestino, tulad ng Iran at Lebanon. Binomba ng US ang katabing bansang Syria.”

 

Ang Bayan | November 7, 2023