Iasdang ug hugot nga ipatuman ang kalihukang pagtul-id!

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Malipayong gisugat sa mga kadre ug komite sa Partido sa tibuok nasud ang panawagan sa Komite Sentral niadtong ika-55 anibersaryo nga iasdang ug hugot nga ipatuman ang kalihukang pagtul-id aron mapakusog ang Partido sa pagpangulo niini sa katawhang Pilipino sa pagsukol sa rehimeng US-Marcos ug pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Puno sa bag-ong rebolusyonaryong enerhiya ug determinasyon ang mga kadre, aktibistang masa ug mga manggugubat. Napukaw sila sa pagtuki sa Komite Sentral sa kasamtangang sitwasyon ug sa kritikal-sa-kaugalingong pag-ases niini sa nahimong dagan sa rebolusyonaryong kalihukan sa milabayng mga tuig. Determinado silang tul-iron ang mga nahimong kasaypanan, kahuyangan ug kakulangan, ug pakusgon ang Partido ug rebolusyong Pilipino.

Giiwagan sa Partido ug Komite Sentral ang dalan ngadto sa subling pagpakusog ug pagpaasdang sa rebolusyon sa umalabot nga panahon. Gitul-id niini ang burges ug petiburges nga mga panghunahuna ug moda sa pangisip sulod sa Partido. Hinungdan niini ang mga Too ug “Wala” nga mga kasaypanan, kahuyangan ug oportunistang tendensya nga nahimong babag sa pag-abante sa rebolusyon sa milabayng mga tuig. Kini nga mga kasaypanan misangpot sa mga kapakyasan ug pag-atras sa natad sa armadong pakigbisog, lakip na sa natad sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Ang kalihukang pagtul-id, nag-una, usa ka kalihukang pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa mga batakang prinsipyo sa Partido. Laraw niining dugang palig-onon ang Partido sa ideolohiya isip lig-ong pundasyon alang sa pagpatuman niini sa mga tahas sa lain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton.

Determinado ang mga kadre sa Partido nga magbasa ug magpahigayon og diskusyon isip pamaagi sa pagtuon balik sa mga batakang rebolusyonaryong mga prinsipyo. Desidido silang bairon ang ilang proletaryong kahimatngon aron hait nga tukion ang ilang mga kasinatian, magsaway sa kaugalingon ug maghimo og hustong plano sa pag-abante.

Makugihong gitun-an balik sa mga kadre ug rebolusyonaryong pwersa ang mga sinulat sa nangulo sa pagtukod sa Partido nga si Kaubang Jose Maria Sison, ingonman ang mga klasikong sinulat sa mga bantugang komunistang magtutudlo nga silang Marx, Engels, Lenin, Stalin ug Mao. Tumong nilang ipataas ang ilang kahibalo sa teorya aron magsilbing giya sa pagtuon sa mga praktikal o pang-inadlaw-adlaw nga hisgutanan sa pagpaasdang sa armadong pakigbisog ug rebolusyonaryong kalihukang masa.

Sa gambalay sa kalihukang pagtul-id, usa ka kalihukan sa katilingpanong pagtuki ug pakisusi sa hut-ong ang gilunsad sa Komite Sentral sa sinugdanan sa tuig ug ginapatuman sa tanang ang-ang sa Partido sa kabanikanhan ug kasyudaran—gikan sa nasudnong liderato hangtud sa batakang mga sanga. Ginapalihok sa Komite Sentral ang mga kadre ug aktibista aron ilhon ug itaho ang kongkretong kahimtang sa masa sa tagsa-tagsa nilang langkub aron mapalalum ang pagsabot sa labaw pang grabeng pagkadunot sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema. Partikular nga tumong sa maong kalihukan ang pag-ila sa tataw nga mga problema ug isyu sa masa isip basihan sa paghimo og plano aron hugpungon ug palihukon sila sa mga pakigbisog aron panalipdan ang ilang panginabuhian ug demokratikong mga katungod.

Ang mapahiubsanong pagsaway-sa-kaugalingon sa Partido ug paglunsad og kalihukang pagtul-id timaan sa diyalektiko ug istoriko-materyalistang baruganan nga tatak sa partido komunistang matinud-anon sa interes sa proletaryado ug sa tanang hut-ong dinaugdaug ug pinahimuslan. Sa ingon niining pamaagi, masaligon ang Partido nga subling mapalagsik ang rebolusyon, mahulipan ang mga nawala ug dal-on ang rebolusyonaryong pakigbisog sa bag-ong yugto sa pag-abante.

Sa partikular, nagtoo ang Partido nga pinaagi sa kalihukang pagtul-id mapaabante ang rebolusyonaryong kalihukan sa tanang bahin. Kinahanglang huptan ug kumprehensibong iasdang sa Partido ang paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan pinaagi sa lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa, o sa laing pagkasulti, kumprehensibo ug magkalambigit nga pagpaasdang sa armadong pakigbisog, rebolusyong agraryo ug pagpakusog sa organisadong baseng masa.

Ang armadong pakigbisog ginalunsad uban sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran ug sa kabanikanhan; pagpakusog sa kalihukang antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal batok sa nagharing paantus, papet ug pasistang rehimeng US-Marcos; pagpalapad sa nagkahiusang prente; ug pagpahugot sa pakighiusa sa internasyunal nga kalihukang anti-imperyalista ug proletaryong rebolusyon sa tibuok kalibutan.

Gilantaw sa Partido nga sa giya sa kalihukang pagtul-id, makab-ot ang dagkung pag-abante sa umalabot nga mga tuig. Sa kasamtangan, makugihong milihok ang mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan aron makalikay sa dinagkung mga focused military operation sa kaaway. Determinado ang BHB nga dugang palapdon ang langkub sa mga gerilyang nataran niini ug palapdon ang baseng masa, samtang hingpit nga ginasuklan uban sa masang mag-uuma ang hungog ug uhaw-sa-dugo nga armadong pagpanumpo sa AFP.

Atubangan sa nagkagrabeng pag-antus sa kabanikanhan, gilantaw sa Partido ang pagpalihok sa gatusan ka libo ngadto sa milyun-milyong mag-uuma ug masang minorya sa tibuok nasud batok sa nagkagrabeng mga porma sa pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos, ug batok sa pagpangilog og yuta ug agresibong pagsulod sa mga operasyon sa mina, plantasyon, mga proyektong pang-imprastruktura, ekoturismo ug uban pang nagakawkaw sa bahandi ug kinaiyahan.

Atubangan sa nagkagrabeng pag-antus sa kasyudaran, gilantaw sa Partido ang labaw pang pagkusog sa mga pakigbisog sa masa alang sa ekonomiya ug pulitika sa lain-laing demokratikong sektor batok sa mga palisiyang pabor sa langyaw ug pagpaantus sa rehimeng US-Marcos. Ang pagkusog sa rebolusyonaryong kalihukan sa kasyudaran direktang magsilbi sa pagpakusog sa suporta ug dinaghang pagsalmot sa mga mamumuo, semi-proletaryo, mga kabatan-onang estudyante, magtutudlo ug uban pang intelektwal sa BHB.

Ang paglunsad sa Partido sa una ug ikaduhang bantugang kalihukang pagtul-id parehong bililhong yugto sa kasaysayan sa Partido nga mitultol sa rebolusyong Pilipino ngadto sa dalan sa bag-ong pag-abante. Ang kasamtangang kalihukang pagtul-id nga hugot ug makugihong ginapatuman sa mga kadre ug manggugubat—sama sa una ug ikaduha—siguradong magbunga og makasaysayanong importansya nga magdala sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa bag-ong ang-ang sa pag-abante.

Iasdang ug hugot nga ipatuman ang kalihukang pagtul-id!