6 ka bu­lang ba­ta, bik­ti­ma sa kontra-in­sur­hen­si­yang kam­pan­ya sa In­dia

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Gi­pa­tay sa mga pwer­sa sa reak­syu­nar­yong es­ta­do sa In­dia ang 6 ka ­bu­lang ba­ta sa Mutven­di, distri­to sa Bija­pur, es­ta­do sa Chat­tis­garh niad­tong Ene­ro 1. Gi­pa­ga­was sa mga pwer­sa sa es­ta­do nga adu­nay na­hi­ta­bong “eng­kwentro” sa mga ge­ril­yang Maois­ta di­hang ma­pa­tay ang ba­ta, bu­tang nga gi­pang­hi­ma­kak sa mga re­si­den­te.

Ma­tud sa mga sak­si, nag­pa­tu­toy si Mas­si Vad­de sa iyang 6 ka bu­lang anak di­hang ka­lit nga na­mu­sil ang mga pwer­sang pang­se­gu­ri­dad sa In­dia sa la­sa­ngong ba­hin sa Mutven­di. Mi­la­pos sa ka­mot ni Mas­si Vad­de ang ba­la nga mii­go ug mi­pa­tay sa iyang anak.

Gi­tin-aw usab sa Com­mu­nist Party of In­dia (Maoist) West Bas­tar Divi­si­on nga wa­lay na­hi­ta­bong engkwentro niad­tong ad­la­wa. Ma­tud sa ka­li­him sa di­bi­syon sa CPI (Maoist) nga si Mo­han, gia­ta­ke ang ko­mu­ni­dad tu­ngod sa ilang pag­su­pak sa mi­li­ta­ri­sa­syon ug pag­ba­tok sa pag­pa­ngi­log sa mga kor­po­ra­syon sa ilang yu­ta.

Nag­gi­kan ang mga pu­lis sa Kavad­ga­on (du­ul sa Mutvan­di). Usa ki­ni sa tu­lo ka bag-ong na­tu­kod nga kam­po sa mga pu­lis sa distri­to sa Bija­pur niad­tong Di­syembre 2023.

Ang te­ro­ris­tang pag-a­ta­ke sa mga pwer­sa sa es­ta­do sa mga In­di­an, par­ti­ku­lar sa mga Adiva­si o na­sud­nong mi­nor­ya sa In­dia, ka­ba­hin sa gi­na­lun­sad nga Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har, kontra-in­sur­hen­si­yang kam­pan­ya sa In­dia. Gi­pa­ham­tang ki­ni niad­tong 2017 aron puu­hon ang CPI (Maoist) ug ar­ma­dong pwer­sa nii­ni, nga gi­na­ga­mit aron tar­ge­ton ang di­li ar­ma­dong pa­kig­bi­sog sa ka­taw­han sa In­dia.

Sa mi­la­bayng li­ma ka tuig, nag­tu­kod ang es­ta­do sa di­li mou­bos sa 195 ka kam­pong pa­ra­mi­li­tar. Ang maong mga kam­po usa ka kun­sa­bu­hay ta­li sa dag­kung mga kor­po­ra­syon ug sa pa­sis­tang re­hi­men aron pa­la­ya­son ug sum­pu­on ang de­mok­ra­ti­kong pag­su­kol sa mga Adiva­si ug ka­taw­hang In­di­an.

Lam­bi­git nii­ni, nagpro­tes­ta ang mga ka­ba­tan-o­nang In­di­an ug mga mag­tu­tud­lo sa Del­hi Univer­sity sa kam­pus nii­ni sa Del­hi, In­dia niad­tong Ene­ro 10 aron kun­de­na­hon ug iba­su­ra ang Ope­ra­ti­on SA­MAD­HAN-Pra­har.

6 ka bu­lang ba­ta, bik­ti­ma sa kontra-in­sur­hen­si­yang kam­pan­ya sa In­dia