96th IB, gi­bu­la­bog sa BHB-Mas­ba­te

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Gii­go sa usa ka yu­nit sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Mas­ba­te ang nag-o­pe­ra­syong tro­pa sa 96th IB sa Sit­yo Lan­ta­wan, Ba­ra­ngay Ga­ngao, Ba­le­no, Mas­ba­te niad­tong Ene­ro 13. Na­bu­la­bog ang maong yu­nit mi­li­tar ug di­ha­di­hang gi­ta­go ang ilang kas­wal­ti aron ta­bu­nan ang kau­law.

Ma­tud kang Ka Luz del Mar, tig­pa­ma­ba sa BHB-Ma­bas­te, ang ar­ma­dong open­si­ba ka­ba­hin sa ilang pa­ning­ka­mot nga kab-o­ton ang hus­ti­sya alang sa mga bik­ti­ma sa abu­song mi­li­tar ug pa­na­lip­dan ang ka­taw­han ba­tok sa nag­pa­da­yong pag­ha­ring mi­li­tar sa pru­bin­sya.

La­kip sa gipunting ni Ka Luz ang 24 ka bik­ti­ma sa pu­li­ti­kan­hong pag­pa­ma­tay sa Mas­ba­te ila­lum sa re­hi­meng US-Marcos. Hi­la­bi­han usab ang ka­su­ko sa mga re­si­den­te sa di­nu­gay nga pag­kam­po sa mga kontra-in­sur­hen­si­yang yu­nit sa Ar­med Forces of the Phi­lip­pi­nes ug Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice sa mga eskwe­la­han sa pru­bin­sya.

Kay­lap usab ang pros­ti­tu­syon sa lu­gar nga gi­tu­ku­ran og mga kam­po mi­li­tar.

Ga­was din­hi, lam­bi­git usab ang yu­nit mi­li­tar sa pag­pa­si­ug­da sa mga inum su­lod ug ga­was sa kam­po ug kung ma­hu­bog na­ga­pa­bu­to og pu­sil ug na­ngsamok-­sa­mok sa mga re­si­den­te. Gi­rek­la­mo usab sa mga re­si­den­te ang pros­ti­tu­syon su­lod sa mis­mong kam­po sa mi­li­tar.

96th IB, gi­bu­la­bog sa BHB-Mas­ba­te