Ae­ri­al bom­bing sa Bu­kid­non, gi­kun­de­na sa mga gru­pong in­ter­na­syu­nal

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Gi­kun­de­na sa In­ter­na­tio­nal Coa­li­ti­on for Hu­man Rights in the Phi­lip­pi­nes (ICHRP) ug Fri­ends of the Fi­li­pi­no Peop­le in Struggle ang pag­pa­mom­ba sa Ar­med Forces of the Phi­lip­pi­ne sa usa ka kam­po sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa Ma­lay­ba­lay City niad­tong Di­syembre 25, 2023. Ma­tud sa mga gru­po, la­pas sa in­ter­na­syu­nal nga ma­ki­taw­ha­nong ba­la­od (IHL) ang pag­pa­mom­ba nga mi­ga­mit og sob­ra-sob­ra o di­li tuk­ma nga ku­sog ba­tok sa ga­may ug hu­yang nga istruk­tu­ra sa mga kam­po sa BHB.

Ma­tud ni­la, “in­discri­mi­na­te” gyud o wa­lay gi­na­pi­li, nag­bu­tang sa ki­na­bu­hi ug pa­ngi­na­bu­hi­an sa mga si­bil­yan sa pe­lig­ro ug nag­bu­nga sa la­pad nga pag­kagu­ba sa ki­nai­ya­han ang maong kla­seng pag­pa­mom­ba. Gi­gun-ub nii­ni ang ka­li­naw, nag­bu­nga og ma­luk­pa­nong ka­had­lok, pa­nic ug tro­ma sa mga re­si­den­te sa duul nga mga ko­mu­ni­dad ug gi­na­gu­ba ang la­sang nga ti­nub­dan ni­la sa pag­ka­on ug pa­ngi­na­bu­hi­an. Nag­re­sul­ta usab sa wa­la gi­ki­na­hang­lan ug gra­beng ka­da­ut ug pag-an­tus ang sob­ra-sob­rang pwer­sang gi­ga­mit ba­tok sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat.

Sam­tang, 14 ka gru­po sa ka­ba­tan-o­nan gi­kan sa Pi­li­pi­nas, In­dia, Myan­mar, Pa­les­ti­ne, West Pa­pua, US ug Ca­na­da ang nag­ka­hiu­sa aron ipa­na­wa­gan ang pag­hu­nong sa mga pag­pa­mom­ba sa Pa­les­ti­ne, In­dia, Myan­mar ug Pi­li­pi­nas. Ma­tud ni­la, gi­na­ga­mit sa mga im­per­ya­lis­ta ug sa ilang mga ka­kun­sa­bo ang pa­tu­ra­gas nga pag­pa­mom­ba, istra­ping ug pag­pa­ngan­yon ba­tok sa mga si­bil­yan sa ta­ku­ban sa “pag­puu” sa mga ar­ma­dong ka­li­hu­kan nga nag­tun­hay sa na­his­gu­tang mga na­sud.

Gi­kun­de­na sa ka­ba­tan-o­nan ang pag­pa­tay sa ka­pin 24,000 na ka Pa­les­ti­no sa Gaza sa pag­pa­mom­ba sa Zio­nis­tang Is­ra­el. Ka­pin 70% sa mga bik­ti­ma babae, ba­ta ug ti­ned­yer. Gi­mak­mak usab ni­la ang mga ae­ri­al dro­ne at­tack sa Bas­tar, Chat­tis­garh ug Te­le­nga­na sa In­dia ug ang nag­pa­da­yong kam­pan­yang pag­pa­mom­ba sa re­hi­meng Marcos sa Pi­li­pi­nas. Sa Myan­mar, gi­kun­de­na sa mga gru­po ang di­li mou­bos sa 643 airstri­ke nga gi­lun­sad sa hun­ta mi­li­tar nga mii­log sa es­ta­do po­der su­kad 2021.

Ae­ri­al bom­bing sa Bu­kid­non, gi­kun­de­na sa mga gru­pong in­ter­na­syu­nal