Op­lan sab-it ug op­lan di­kit, gi­lun­sad sa Rizal ug May­ni­la

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Gi­lun­sad sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syon sa Met­ro Ma­ni­la ug Rizal ang op­lan sab-it ug op­lan di­kit aron ha­ta­gag im­por­tan­sya ang ani­ber­sar­yo sa Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas ug ang re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan.

Sa Rizal, nag­lun­sad og op­lan sab-it ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP)-Rizal niad­tong Ene­ro 9 sa An­ti­po­lo City aron dum­du­mon ang ika-55 nga ani­ber­sar­yo sa Par­ti­do ug unang ani­ber­sar­yo sa pag­ka­ma­tay ni Kau­bang Jo­se Ma­ria Si­son. Nag­sab-it si­la og du­ha ka dag­kung ba­la­teng­ga sa mer­ka­do sa syu­dad kung asa dag­han ang na­gaa­gi.

Sa ED­SA Ave­nue sa Met­ro Ma­ni­la, nag­di­kit og ob­ra ug nag­pin­tal sa ding­ding ang mga myembro sa Ar­tis­ta at Ma­nu­nu­lat ng Sam­ba­ya­nan (Ar­mas)-Ba­la­ngay Mar­lon Caacbay niad­tong mi­la­bayng se­ma­na aron sau­lu­gon ang ika-37 nga ani­ber­sar­yo sa Ar­mas. Gi­ha­ta­gag duut sa gru­po ang pag­su­por­ta ni­la sa gu­bat sa ka­taw­han sa na­sud aron ibag­sak ang im­per­ya­lis­mo, pyu­da­lis­mo ug bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­mo. Gi­ba­ti­kos usab sa gru­po ang na­ga­tun­hay nga bur­ges-de­ka­den­teng kul­tu­ra nga nag­pa­du­not sa ar­te ug li­te­ra­tu­ra sa na­sud.

Op­lan sab-it ug op­lan di­kit, gi­lun­sad sa Rizal ug May­ni­la