Pa­da­yon ang pag­su­kol sa mga dray­ber ug ope­rey­tor sa dyip

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Sub­ling nag­ka­ra­ban-martsa niad­tong Ene­ro 16 sa May­ni­la ang li­bo­an ka mga drayber, ope­rey­tor ug ilang mga pa­mil­ya aron pa­na­lip­dan ang ilang pa­ngi­na­bu­hi­an sa pag­pa­ma­sa­da ug iba­lik ang ilang 5-ka-tu­ig nga prang­ki­sa. Nag­ta­pok si­la sa Quezon City ay­ha nag­ka­ra­ban pa­du­long sa Men­dio­la sa May­ni­la apan gi­ha­rang sa mga pu­lis sa kal­sa­da sa Es­paña, Ma­ni­la. Din­hi si­la nag­lun­sad og prog­ra­ma hang­tud sa kaad­la­won sa mi­su­nod ad­law.

Ay­ha nii­ni, nag­pi­ket si­la sa Hou­se of Rep­re­sen­ta­tives sa Quezon City niad­tong Ene­ro 10 du­ngan sa gi­lun­sad nga pag­du­ngog sa ko­mi­te sa transpor­ta­syon ka­la­bot sa pa­na­wa­gang iba­su­ra ang pe­keng mo­der­ni­sa­syon sa re­hi­meng US-Marcos.

Sa maong pag­du­ngog, gi­gi­sa sa mga ma­ki­na­sud­nong kong­re­sis­ta ang mga upi­syal sa Land Transpor­ta­ti­on Franchi­sing and Re­gu­la­tory Board (LTFRB) nga nag­ma­ga­hi sa pu­gos nga kon­so­li­da­syon sa mga prang­ki­sa. Na­hik­yad din­hi nga da­kung ihap sa mga dyip ang wa­la pa nag­kon­so­li­da, suk­wa­hi sa pa­ma­ha­yag sa ahen­sya. Dag­han pang mga ru­ta ang wa­la pa na­hap­say, nga re­ki­si­to sa kon­so­li­da­syon.

Sa se­na­do ug kong­re­so, mi­tu­maw ang pa­na­wa­gan nga isus­pin­de ang pu­gos nga kon­so­li­da­syon hang­tud wala pa ma­re­sol­ba ang dag­hang prob­le­ma nga gia­tu­bang sa mga dray­ber ug ope­rey­tor. Adu­na usay mga pa­na­wa­gan nga im­bes­ti­ga­han ang mi­tu­maw nga mga ale­ga­syon sa ko­rap­syon sa mga upi­syal sa LTFRB nga na­kig­kun­sa­bu­hay sa kan­hing re­hi­meng Du­ter­te sa pag­pa­lit sa lang­yawng mga “mo­der­nong ­sak­yanan” nga ipu­li sa mga tra­di­syu­nal nga dyip, nga adu­nay ba­hin nga sa lo­kal gi­na­ma­nu­pak­tu­ra.

Sam­tang, nagpro­tes­ta ang mga ka­ba­tan-o­nan sa upi­si­na sa Asi­an Deve­lop­ment Bank (ADB) sa Or­ti­gas Cen­ter sa Man­da­lu­yong City niad­tong Ene­ro 19 aron kun­de­na­hon ang pa­pel nii­ni sa pe­keng mo­der­ni­sa­syon sa transpor­ta­syon. Ang ahen­sya ang nag­du­so sa im­por­ted nga “mo­der­nong dyip” sa ta­ku­ban sa pag­hu­nong sa “cli­ma­te cha­nge.” Niad­tong Ene­ro 19, ang maong ra­son usab ang gi­ga­mit sa Office of the So­lici­tor Ge­ne­ral isip tu­bag sa pe­ti­syon sa Pis­ton ba­tok sa pu­gos nga kon­so­li­da­syon sa mga in­di­bid­wal nga prang­ki­sa.

Pa­da­yon ang pag­su­kol sa mga dray­ber ug ope­rey­tor sa dyip