Pag­pa­nga­bu­so sa 62nd IB sa Central Neg­ros, nag­pa­da­yon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Su­nud-su­nod ang mga pag­pa­tay, su­layng pag­pa­tay, pag­pa­mig-ot ug uban pang mga pag­la­pas sa taw­ha­nong ka­tu­ngod sa is­la sa Neg­ros ang gi­lun­sad sa mga yu­nit sa 62nd IB sa mi­la­bayng mga se­ma­na.

Gi­da­git ug gi­tortyur ay­ha gi­pa­tay sa mga sun­da­lo ang du­ha ka si­bil­yan sa Ba­ra­ngay Sag-ang, La Cas­tel­la­na, Neg­ros Occi­den­tal niad­tong Ene­ro 17 sa bun­tag. Aron ta­bu­nan ang ilang li­nu­og nga kri­men, gi­pa­ga­was sa mga sun­da­lo nga na­pa­tay si­lang Boy Ba­loy, 60 an­yos, ug Ber­nard Tor­res, 50, sa mo­dus nii­ning pe­keng engkwentro.

Gi­da­git si­lang Ba­loy ug Tor­res sa ilang gi­sak-ang ba­lay, gi­da­la pa­la­yo sa ko­mu­ni­dad, gi­pai­la­lum sa gra­beng in­te­ro­ga­syon, gi­ku­la­ta ug gi­tortyur, ay­ha gi­pu­sil sa mga ber­du­go. Myembro si Ba­loy sa Kai­sa­han sa Ga­may’ng Mag-uu­ma sa Ori­en­tal Neg­ros (KA­UG­MA­ON-Gui­hul­ngan Chap­ter), sam­tang si Tor­res usa ka dray­ber sa ha­bal-ha­bal ug myembro sa Un­doc-Pis­ton-Gui­hul­ngan Chap­ter. Su­kad 2017, sub­li-sub­li na nga na­ka­si­na­ti og pag­pa­mig-ot ug pag­pang­ha­ras ang du­ha gi­kan sa mga pwer­sa ug ahen­te sa es­ta­do.

Di­li mga Pu­lang mang­gu­gu­bat ang du­ha, ma­tud sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Central Neg­ros.

Su­layng pag­pa­tay. Gi­rak­ra­kan sa mga sun­da­lo ang ta­pa­se­ro nga si Ce­ri­lo Bag­no­ran Jr sam­tang sa­kay sa iyang mo­tor ug na­gab­ya­he sa Cros­sing Cor­dova, Ba­ra­ngay Mang­ha­noy, La Cas­tel­la­na niad­tong Ene­ro 14. Pau­li na un­ta si Bag­no­ran di­hang gi­pa­ra si­ya sa tu­lo ka ele­men­to sa 62nd IB Char­lie Com­pany sa Cros­sing Cor­dova ug gi­pau­la­nan og ba­la.

Ay­ha ang su­layng pag­pa­tay ka­ni­ya, gi­pa­ngi­ta na si Bag­no­ran sa mga nag­pai­lang pu­lis niad­tong Ene­ro 7 sa iyang bar­yo. Niad­tong Ene­ro 8, gi­pa­ngi­ta si­ya sa 24 ka sun­da­lo sa 62nd IB nga nag-o­pe­ra­syon ni­ad­tong tu­ngu­ra sa Sit­yo Man­da­yao-4, Ba­ra­ngay Ka­man­dag, La Cas­tel­la­na.

Pag­pa­mig-ot. Wa­la na­ka­lu­was sa bru­ta­li­dad ug te­ro­ris­mo sa es­ta­do ang pa­mil­yang Car­re­on sa Sit­yo Bon­bon, Ba­ra­ngay Hi­nak­pan, Gui­hul­ngan City. Pu­gos nga gi­su­lod ug gi­ran­sak sa may 40 ka tro­pa sa 62nd IB ang ba­lay sa pa­mil­ya niad­tong Ene­ro 14 sa bun­tag. La­pas sa ba­la­od nga giu­ting­kay sa mga sun­da­lo ang mga ga­mit sa pa­mil­ya ug gi­pa­ngi­ta si Bim­bo Car­re­on, ang tag-i­ya sa ba­lay. Nag­bu­nga og ka­had­lok sa pa­mil­ya, ila­bi­na sa mga ba­ta, ang ata­keng mi­li­tar.

Sam­tang sa Cavi­te, na­ka­si­na­ti og pag­pang­ha­si ang mga mag-uu­ma sa Lu­pang Ra­mos sa Das­ma­riñas niad­tong Ene­ro 15. Gi­su­lod sa li­ma ka ele­men­to sa Phi­lip­pi­ne Army Scout Ra­nger sa­kay sa usa ka trak sa mi­li­tar ang maong ko­mu­ni­dad ug gi­ka­sa­han og pu­sil ang mga re­si­den­te. Gi­na­pa­kig­bi­su­gan sa mga mag-uu­ma din­hi ang ilang ka­tu­ngod sa 372 ka ek­tar­yang yu­ta su­kad pa niad­tong 2014.

Pag­pa­nga­bu­so sa 62nd IB sa Central Neg­ros, nag­pa­da­yon