2 nga aktibista 
pangkalikasan, pinatgan
ti writ of amparo ken habeas data

,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

Pinaboran ti Korte Suprema ti petisyon da Jonila Castro ken Jhed Tamano, dagiti aktibista pangkalikasan a dinukot dagiti ahente militar, para iti writ of amparo ken habeas data. Nagun-od da daytoy kalpasan ti agtultuloy a panangirupir ken panangibutaktak iti brutalidad ti militar ken NTF-Elcac manipud dinukot ida idi Setyembre 2, 2023. Limed nga impupok ti dua iti uneg ti dua lawas ken pinalak-am iti tortyur ken panangipangta iti biag da.

Segun iti mandar, saan a mabalin nga asitgan dagiti ahente militar ken taw-an ti NTF-Elcac ti dua nga aktibista ken dagiti pamilya da iti nababbaba iti maysa kilometro. Mabalin da met nga alaen ken ipa-unas dagiti personal a datos nga iggem ti estado tapno salwadan ti seguridad da ken karbengan iti pribasiya.

Temporaryo a proteksyon ti inted ti Korte Suprema, ken nakasaang pay iti Court of Appeals ti petisyon para iti Permanent Protection Order ken Production Order.

2 nga aktibista 
pangkalikasan, pinatgan
ti writ of amparo ken habeas data