Paggamit ng US sa Pilipinas sa paghahanda sa gera kontra China

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Tahasang nilalapastangan ng gubyernong Biden ng US ang kasarinlan ng Pilipinas sa ginagawa nitong paghahanda ng “teatro ng gera” laban sa karibal nitong imperyalistang China. Kasama ang Japan, South Korea, Singapore at iba pang bansa sa tinagurian nitong “first-island chain” o kawing ng mga islang pinakamalapit sa China, ang Pilipinas ngayon ay pinupwestuhan ng US ng mga tauhan at kagamitang militar na handang gamitin sa saglit na sumiklab ang digmaan.

Malinaw na malinaw na sinabi ni Lt. Gen. James Bierman, commanding general ng Third Marine Expeditionary Force (III MEF) at Marine Forces Japan ng US, na malaon nang pinaghahandaan ng US ang paglulunsad ng gera kontra China, at inihalintulad ang paghahanda dito sa ginawa nilang paghahanda ng gera sa Ukraine laban sa Russia. Sa interbyu kamakailan ng Financial Times, sinabi ni Bierman:

“Paano natin natamo ang antas ng tagumpay sa Ukraine? Malaking bahagi niyon ay dahil mula nang pagsalakay ng Russia noong 2014 at 2015, nagsikhay tayong maghanda sa mga digmaan sa hinaharap: pagsasanay sa mga Ukrainian, pagpusisyon ng mga suplay, pagtukoy ng mga lugar kung saan pwede tayong magbigay ng suportang operasyon, isustine ang operasyon… Tawag natin diyan ay paghahanda ng teatro. At inihahanda natin ngayon ang teatro sa Japan, sa Pilipinas at iba pang lugar.”

Ipinakikita ng mga salitang ito ni Bierman ang kapalaluan ng imperyalistang US sa pagtutulak nitong ipataw ang kapangyarihan nito saan mang panig ng mundo na walang pagsasaalang-alang sa soberanya ng mga bansa, laluna ng mga malakolonya nito tulad ng Pilipinas. Itinuturing nitong mistulang tau-tauhan sa larong chess ang mga bansang “alyado” nito sa estratehiya nito na palibutan ang China.

Sa paggamit ng US sa Pilipinas bilang bahagi ng “teatro ng digma” nito laban sa China, ginagawa itong magnet o target ng posibleng pag-atake ng China sakaling sumiklab ang gerang US at China. Tahasang paglapastangan sa kasarinlan ng Pilipinas ang paggamit sa bansa na lunsaran ng US ng mga gera nito sa ibayong-dagat.

Nagagawa ito ng US sa Japan, Korea at Pilipinas dahil ang mga nakaupong gubyerno sa mga bansang ito ay mga sunud-sunuran sa dikta ng US. Buong-larga ngayon ang gubyerno ni Fumio Kishida ng Japan sa pakikipagkutsabahan sa militar ng US, kabilang ang pagpapalaki ng gastos para bumili sa US ng mga misayl na kayang tumama sa mga target na 1,000 kilometro ang layo. Itinutulak naman ni President Yoon Suk Yeol ng Korea ang pagpupwesto ng mga armas nukleyar ng US sa kanilang bansa. May malalaking base militar ang US kapwa sa Japan at Korea.

Noong nakaraang taon, idineklara ng gubyernong Marcos ang planong bigyang-daan ang pagtatayo ng US ng lima pang mga pasilidad sa mga lugar na pinili ng US: dalawa sa prubinsya ng Cagayan, at tig-isa sa Isabela, Zambales at Palawan. Dagdag ito sa lima nang pasilidad militar ng US sa loob ng mga kampo ng AFP na itinayo sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Pinaniniwalaang gagamitin ng US ang mga pasilidad na ito para ipwesto ang mga ground-to-air missile system na nakatutok sa China.

Ang gayong mga pasilidad ay bahagi ng estratehiya ng US na itulak ang China na “unang bumunot ng baril.” Kabilang sa pang-uupat na ito ang pagpalayag ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait na kinikilalang teritoryong pandagat ng China sa ilalim ng One China Policy, dagdag pa ang walang hintong paglalayag ng mga aircraft carrier nito sa kanluran at silangang karagatan ng Pilipinas at sa silangan ng Japan, pati na ang sunud-sunod na mga “pagsasanay sa gera” sa Pilipinas, South Korea at Japan, gayundin sa India, malapit sa hangganan ng China.

Ang pang-uupat ng US ng gera sa China ay bahagi ng pagtutulak nito na kontrolin ang mga pamilihan at pagkukunan ng rekurso. Ang ilang dekadang pakikipagsabwatan sa mga monopolyo burukratang kapitalista sa China ngayo’y isang namumuong tunggalian sa ekonomya at militar. Layunin ng US na agawin ang malalawak na pamilihang dinodominahan ng murang kalakal ng China.

Paggamit ng US sa Pilipinas sa paghahanda sa gera kontra China