Labanan ang maka-imperyalistang “chacha” ng rehimeng US-Marcos

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishIlocoBisayaHiligaynon

Batay sa pinakalayuning “baguhin ang mga probisyong pang-ekonomya” para bigyan ng mas malaking kalayaan ang mga dayuhang kapitalista na angkinin at dambungin ang yaman ng bansa at magkamal ng supertubo, malinaw na kamay ng imperyalismong US ang tunay na nasa likod ng kasalukuyang iniraratsada ng rehimeng US-Marcos na pakanang baguhin ang reaksyunaryong konstitusyong 1987.

Daan-daang milyong piso ang ibinuhos ng naghaharing rehimen para koordinadong pakilusin ang mga tauhan ni Marcos sa kongreso, senado at mga lokal na gubyerno. Iisa ang layunin ng dalawang hiwalay na inisyatiba na sinimulan sa Mababang Kapulungan at sa Senado, bagaman mayroong pagkakaiba sa pagitan ng ilang pulitiko kaugnay ng paraan at saklaw ng gagawing pagbabago sa konstitusyon.

Sa tulak ng kampong Marcos-Romualdez, inilunsad ang huwad na “people’s initiative” para isingit sa konstitusyong 1987 ang probisyon para sa magkasanib na pagboto ng Mataas at Mababang Kapulungan ng Kongreso (hindi hiwalay na pagboto) sa pagpapatibay ng mga panukalang susog sa konstitusyon. Malinaw na layunin nitong ilagay sa Mababang Kapulungan ang kapangyarihan para madaling baguhin ang konstitusyon.

Sa kabilang panig, itinutulak ngayon sa Senado ang Joint House Resolution para isingit ang mga salitang “unless otherwise provided by law” o “liban kung ipahihintulot ng batas” sa ilang susing probisyon. Layunin nitong bigyan ng kapangyarihan ang reaksyunaryong kongreso na gumawa ng simpleng batas upang bigyang daan ang dayuhang pag-aari o kontrol sa lupa, serbisyong pampubliko, edukasyon, masmidya at pagpapatalastas (advertising).

Kumalat na parang apoy ang pagtutol ng iba’t ibang pwersa at sektor sa pagputok ng balita ng pagtutulak ng “chacha.” Sinalubong ng malawak na pagbatikos ang “people’s initiative” na umalingasaw sa baho dahil sa nalantad na bawat pirma’y may bayad na ₱100, o kaya’y nakuha kapalit ang pangakong ayuda o pananakot na pagkaitan nito. Sinalubong rin ng pagtutol ang posibilidad na itulak sa kongreso ang “term extension” o pagpapalawig ng mga termino ng presidente at iba pang upisyal ng reaksyunaryong gubyerno; gayundin ang itinutulak na mga neoliberal na susog na lubusang papatay sa kasarinlang pang-ekonomya ng Pilipinas.

Bilang saligang batas ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal, ang Konstitusyong 1987 ay reaksyunaryo at nagsisilbi sa interes ng mapang-api at mapagsamantalang naghaharing uri. Dahil binuo at pinagtibay ito matapos ang pag-aalsang EDSA noong 1986 at sa harap ng patuloy na bwelo ng demokratikong kilusang masa, napilitan ang naghaharing estado na lagyan ito ng mga demokratiko at makabayang palamuti, kabilang ang pagdedeklara ng patakaran para pangalagaan ang pambansang patrimonya, paglalahad ng mga demokratikong karapatan, pagtatakda ng mga limitasyon sa termino ng presidente at ilang upisyal at sa pagpapataw ng batas militar, pagbabawal sa dayuhang base militar at armas nukleyar, at iba pa.

Gayunman, sa mahigit tatlo’t kalahating dekada, hindi nagpatali ang nagdaang mga reaksyunaryong gubyerno sa mga probisyon ng Konstitusyong 1987. Inikutan o tahasang nilabag ang mga probisyon nito sa pamamagitan ng iba’t ibang mga batas at patakaran na walang habas na yumurak sa mga demokratikong karapatan, nagbukas ng iba’t ibang larangan ng ekonomya sa kontrol at dominasyon ng mga dayuhang kapitalista, nagbigay ng karapatang ekstrateritoryal sa mga tropang Amerikano at nagpalaki sa kapangyarihan ng mga dinastiyang pampulitika.

Layunin ng pakanang “chacha,” na ilambeses nang tinangka ng nagdaang mga gubyerno, na tuluyang alisin ang mga palamuting makabayan at demokratiko sa konstitusyong 1987. Ang pakanang ito ay kontra-mamamayan, kontra-mahirap, kontra-makabayan at kontra-demokratiko, at magsisilbi sa interes ng imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Partikular na pakay ni Marcos ang burahin ang mga markang anti-Marcos sa konstitusyong 1987. Sa harap ng dinaranas ng mamamayan na matinding krisis panlipunan at pang-ekonomya, pang-aapi at panunupil, ang pakanang “chacha” ng rehimeng US-Marcos ay tiyak na maghahatid lamang ng higit na pagdurusa sa mamamayang Pilipino.

Dapat puspusang labanan ng mamamayan ang “chacha” dahil lalo nitong palalalain ang atrasadong sistemang nakasalalay sa dayuhang pamumuhunan at pag-aangkat, nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pumipigil sa pagtaas ng sahod, at korapsyon ng mga dinastiyang pampulitika. Tuluyan nitong pipilayin ang ekonomya at mag-aalis ng kakayahan ng bansa na tumindig sa sariling paa, at ganap na gagawin itong lunsaran ng mga gerang agresyon ng US.

Ang pagtutulak ng “chacha” ay nagbubukas ng bagong larangan ng paglaban ng sambayanang Pilipino para isulong ang kanilang makabayan at demokratikong interes. Dapat puspusang makihamok ang mga pambansa-demokratikong pwersa sa larangang ito upang buklurin at pakilusin ang pinakamaraming bilang ng mamamayan para biguin ang maitim na iskema ng rehimeng US-Marcos.

Dapat isagawa ang malawak at masinsing kampanyang edukasyon, propaganda at ahitasyon sa masa sa mga komunidad, pabrika, paaralan, mga palengke, simbahan at iba pa. Ubos-kayang abutin ang milyun-milyong mamamayan sa pamamagitan ng iba’t ibang anyo ng pagpropaganda sa masa (mga nakasulat na pahayag, talakayang masa, asembliya, mga pangkulturang pagtatanghal at iba pa). Palaganapin ang komprehensibong pusisyong antipasista, anti-imperyalista at antipyudal laban sa “chacha.” Ilantad ang mga ugat ng krisis sa ekonomya at kabuhayan ng masa. Ilantad papaanong itinatali ang bansa sa pampulitika at pang-ekonomyang interes ng US, at kung papaanong ang kawalan ng kasarinlan ang sanhi ngayon ng pagkaladkad sa bansa sa ribalan at sigalot ng mga imperyalistang kapangyarihan.

Dapat samantalahin ang pagkakataon para palawakin at palakasin ang mga organisasyong masa at unyon. Kasabay nito, dapat buuin ang iba’t ibang anyo, antas at lapad ng mga alyansang kontra-“chacha” (laban sa isa o ilang aspeto nito) para kabigin ang malapad na hanay ng mga panggitnang pwersa, kabilang ang milyun-milyong kumilos noong 2022 laban sa pangkating Marcos-Duterte.

Ang determinado at militanteng paglaban ng sambayanang Pilipino ang hahadlang sa anti-mamamayan at maka-imperyalistang pakanang “chacha.” Ang paglaban sa pakana ni Marcos na punitin ang pamanang anti-diktadura sa Konstitusyong 1987 ay nagdaragdag ng pangkasaysayang kabuluhan sa nalalapit na paggunita sa anibersaryo ng pag-aalsang EDSA sa Pebrero 25, at magsisilbing mainam na pagkakataon para buklurin ang sambayanan laban sa rehimeng US-Marcos.

Labanan ang maka-imperyalistang "chacha" ng rehimeng US-Marcos