Pagadag-on sang Bagong Hukbong Bayan ang rehimen US-Marcos

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Wala sang may nagpati sa kasan-o lang nga deklarasyon ni Ferdinand Marcos Jr nga wala na sang “aktibo nga larangan gerilya” ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa bilog nga pungsod. Naobligar bisan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nga bungguon ini kag ginhambal na lang nga “mahuyang” ang kuno nahabilin nga 11 ka larangan sang BHB. Base sa AFP, may 1,500 ka Pulang hangaway “na lang” sa paghingapos sang 2023.

Nagaserbe ang mga pahayag ni Marcos kag sang AFP sa katuyuan nila nga ganyaton ang mga dumuluong nga kapitalista. Ginapagwa nila nga wala ukon huyang na ang BHB para hatagan dalan ang pagpanghakot sang dalagko nga dumuluong nga kumpanya sa duta kag dunang manggad sang pungsod.

Pagbubo sang pwersa kag kwarta

Ginhamutig mismo sang kaugalingon nga giho sang rehimen ang amo nga mga pahayag. Sa pihak sang pasulit-sulit nga mga deklarasyon sang “paradigm shift” (ukon pagbag-o sang pokus) sang AFP, dako nga bahin sang mga batalyon sini ang nakaplastar sa gihapon sa mga teritoryo sang BHB. Wala sang ginbalhin nga pwersa militar para sa pagpanghambog nila nga “eksternal nga depensa.”

Nagapabilin nga yara sa 60,000 ka tropa pangkombat sang militar kag pulis (ukon 150 batalyon sang AFP kag PNP nga mga yunit para sa kontra-insurhensya) ang naka-deploy batuk sa hangaway sang banwa sa bilog nga pungsod. Yara man ang 50,000 nga kusog nga pwersa sang paramilitar kag pagtukod sang mga kampo militar sa ginatos ka barangay sa bilog nga pungsod. Kung patihan ang rehimen sa ginahambal sini nga “nahabilin” nga Pulang hangaway, gintalana sini ang 80 ka suldado, pulis kag paramilitar sa tagsa ka Pulang hangaway.

Ginpahabok man ni Marcos ang badyet sang AFP sang halos 40% halin ₱203.4 bilyon sadtong nagligad nga tuig padulong ₱282.7 bilyon subong nga tuig. kabahin diri ang ulihi nga minuto nga ginsal-ot nga ₱6.17 bilyon sang bicameral nga komite sang Senado kag Kongreso. Dako nga bahin sang pondo sang militar ang magakadto sa mga jet fighter kag drone nga ginagamit sa binuang kag dekadente nga kampanya sang aerial bombing, pagpanganyon kag todo-larga nga operasyon militar sa kabukiran. Nagtigana man sang ₱3.18 bilyon para sa National Task Force-Elcac.

Sa aktwal, tsustinido kag wala sal-ang ang mga focused military operation nga nagapagusa sang masyado kadako nga pondo sa madamo nga rehiyon sa pungsod. Sa Southern Mindanao, naplastar pa sa gihapon ang 19 ka batalyon sa idalom sang kontrol sang 10th ID sa pihak sang masobra isa ka tuig na nga deklarasyon nga “insurgency-free” ang rehiyon. Ginpabilin man kag ginpondohan sang rehimen ang may 400 detatsment sang CAFGU, kag 13 ka pwersa nga paramilitar sa rehiyon.

Sa Eastern Visayas, ginpahayag mismo sang 8th ID nga padayon sini nga pahulagon ang 14 ka batalyon (ukon katumbas nga 5,600 ka suldado) sa bug-os nga rehiyon para “lagson” ang kuno nabilin nga 119 ka Pulang hangaway sa mga prubinsya diri. Ginhambal man sang kumander sang dibisyon nga pagagamiton sini ang tanan nga armas militar para “ubuson” na ang hangaway sang banwa.

Sa Cagayan Valley, nagpadala sang 100 ka bag-o nga suldado ang 5th ID sadto lang Enero 16 para “lubos nga tapuson ang insurhensya sa bug-os nasakupan sang dibisyon.” Kabaliskaran ini sa pagpabugal sang kumander sang 5th ID sadtong Disyembre 2023 nga “wala na ikasarang” nga maglunsar sang pulitiko-militar nga hilikuton ang hangaway sang banwa sa rehiyon kag ginalantaw na nila ang “lubos nga kadalag-an” batuk sa BHB subong una nga bahin sang tuig.

Makatarunganon nga pagbato

Sa aktwal, nagahulag ang BHB sa 14 ka panrehiyon nga kumand sini nga may yara sang tagsa ka ginadumalahan nga mga larangan gerilya.

Layo sa pagkaperdi ang pulang hukbo sa pihak sang naagum sini nga pag-atras sa nagliligad nga mga tinuig, nga tuga sang mga pangsulod nga kahuyangan. Tungod makatarunganon ang pagbato kag ginatiglawasan sang BHB ang handum sang mga mangunguma kag mamumugon nga nagabug-os sa malapad nga mayorya sang pumuluyong Pilipino, sogurado nga padayon ini nga mag-maukod kag magasulong.

Padayon nga nagalunsar ang BHB sang mga maniobrang gerilya para buk-on ang pag-insirkulo sang AFP, padayon nga matukod ang mas malapad nga basenag masa kag palaparon ang mga larangan gerilya sini. Padayon ini nga magalunsar sang taktikal nga mga opensiba para iguon ang mahuyang nga mga bahin sang kaaway kung sa diin sila lubos nga makibot.

Pagasiguruhon sang BHB nga dag-on sini si Marcos, pareho kung paano gindaog ang iya amay kag tanan nga mga suportado-sang-US nga mga gubyerno sa nagligad nga 35 ka tuig nga tanan nagpabugal nga dugmukon ang BHB. Sa idalom sang giya sang Partido, nagtuon ang BHB sa mga leksyon kag determinado nga paslawon ang brutal nga mga opensiba sang AFP.

Pagadag-on sang Bagong Hukbong Bayan ang rehimen US-Marcos