Ika-55 nga anibersaryo
 sang BHB, ginsaulog

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Nagahiliugyon sa ispiritu, nakasira ang kinumo nga ginsaulog sang mga kadre kag katapo sang Partido Komunista ng Pilipinas, mga hangaway kag kumander sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), sang mga alyado nga organisasyon sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag sang rebolusyonaryong masa ang ika-55 nga anibersaryo sang BHB sadtong Marso 29.

Kadungan sang anibersaryo, nagpanawagan ang Komite Sentral sang pagbalik-tan-aw sa mga naangkon sang hangaway sang banwa kag mga kakulangan sa nagligad nga tuig, pagkuha sang mga leksyon halin sa mga ini, kag pagdihon sang plano para lab-uton ang mas dalagko nga kadalag-an sa pagsulong sang rebolusyonaryong armadong paghimakas sa palaabuton nga tuig.

Malipayon man nga ginpalab-ot sang Komite Sentral nga ang panawagan para sa kahublagan panadlong nga ginbantala sang Partido sadtong nagligad nga Disyembre 2023 ang bug-os tagipusuon nga ginhakos sang tanan nga panrehiyon nga komite sang Partido kag kumand sang BHB. “Positibo ang ila nangin sabat kag nagapatigayon subong sang mga kumperensya sang pagsumada kag mga sinapol pagtuon agud tumuron ang mga pagsayop kag kakulangan agud tadlungon ang mga ini, kag pag-on kag kumprehensibo nga isulong ang tanan nga rebolusyonaryong katungdanan,” base sa Komite Sentral.

Gintahasan man sang pamunuan sang Partido ang BHB nga maglunsar sang mga sandigan nga taktikal nga opensiba nga masarangan daugon, nga nagapahuyang sang kaaway paagi sa bahin-bahin nga pagpatay sa iya armado nga pwersa, kag pagkuha sang mga armas sini. “Ginapataas naton ang ikasarang sang BHB sa pakig-away paagi sa inaway,” pahayag pa sini.

Mga kahiwatan kag aktibidad

Sugod tunga-tunga sang Marso, ginlunsar sa mga larangan gerilya kag syudad, halin Luzon tubtob Mindanao-ang mga likom nga pagtililipon para sa anibersaryo sang hangaway sang banwa.

Sadtong Marso 25, naglunsar sang rali-pakilat sa Recto Avenue, Manila ang nagkalain-lain nga rebolusyonaryong organisasyon sa National Capital Region (NCR) para pasidunggan ang BHB. Ginpangunahan ang hublag sang NDF-NCR nga gintambungan nagapanguna sang mga katapo sang Kabataang Makabayan (KM) kag Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas). Sa ila, dapat ipakita kag pasidunggan sa tagsa ka pamusod sang rehiyon ang armadong pagbato isip nagapanguna nga porma sang paghimakas kag ipahakos ini sa pumuluyo.

Sa Rizal, nanagtag sang polyeto ang mga katapo sang NDF-Rizal sa mga nagtambong kag nakig-isa sa tradisyunal nga Alay Lakad, nga gin-updan sang minilyon ka Katoliko, sa Antipolo City sadtong Marso 28. Pagkasunod adlaw, Marso 29, ginsab-it nila ang gin-andam nga obra nga balatengga sa matawo nga lugar sa banwa sang Taytay.

Ginpangunahan naman sang mga sanga sang KM ag kahiwatan sa sulod sang mga nagapanguna nga unibersidad sa pungsod. Nagpinta sila sang mga panawagan kag nagpatapik sang mga poster sa Polytechnic University of the Philippines sa Sta. Mesa, Manila, University of the Philippines (UP)-Visayas sa Miag-ao, Iloilo, UP Los Baños, kag UP Cebu.

Naglunsar man sang oplan pinta ang Christians for National Liberation, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Makabayang Samahang Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, kag Armas sa Quezon City, Pasig City kag Manila City. Nagpagwa man sang pahayag ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Ginpanawagan nila ang pagpakigbahin sa tagsa nila ka sektor sa inaway banwa kag pagpatapo sa BHB.

Samtang, nagtigayon man sang magtililipon kag aktibidad ang mga yunit sang BHB sa tanan nga mga rehiyon nga nagaluntad ini.

Internasyunal nga panamyaw

Nagpalab-ot man sang panamyaw ang pila ka partido kag organisasyon sa iban nga pungsod sa kahiwatan sang anibersaryo sang BHB. Sa pahayag sang Komite Sentral sang Communist Party of India (Maoist), ginpalab-ot sini ang pagsalig sa rebolusyonaryo nga kahublagan sa Pilipinas nga mapanginbabawan sini ang temporaryo nga mga pag-atras kag sablag kag maka-abante pasulong.

Nagpahayag man sang pagkilala sa hangaway sang banwa ang Friends of the Filipino People in Struggle kag Anti-Imperialist Action Ireland (AIAI). Isip ila nga panamyaw, nagpatigayon sang oplan pinta ang AIAI sa Galaway, Ireland.

Ginhiwat man sa Amsterdam, the Netherlands ang anibersaryo sang BHB kadungan sang pagtakop sang ginlunsar nga teoritikal nga kumperensya sang NDFP sadtong Marso 28-29. Nagtambong sa pagtililipon ang 98 ka delegado halin sa siyam ka mga pungsod.

Ika-55 nga anibersaryo
 sang BHB, ginsaulog