Koresponsal Pagsugod sang kahublagan panadlong
 sa Agusan kag Surigao del Sur

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sunod-sunod nga pagtuon kag talakayan ang madinalag-on nga ginlunsar sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga prubinsya sang Agusan kag Surigao del Sur sa una nga kwarto sang 2024. Bunga sang nagadilaab nga pagbaton sang komite kag mga katapo sang Partido sa panawagan sang Komite Sentral nga ilunsar ang kahublagan panadlong sa mga hilikuton sa ideolohiya, ginatinguhaan kag determinado nga ginlunsar sang BHB diri ang mga pagtuon kag talakayan sa tunga sang sustenido nga operasyon sang kaaway.

Ginsuguran nila ini sa pagtuon sa pahayag sang Partido sa ika-55 nga anibersaryo kung sa diin tatlo ka grupo ang nakatapos sa istagard nga pagtuon. Ang una nga grupo ang ginpangunahan kag gintambungan sang mga katapo sang komite nga seksyon kag larangan gerilya. Kalabanan sa mga nagtambong ang mga lamharon nga kadre nga nagbug-os sa 74% kag 26% naman ang edaran nga mga kadre. Nagdugay ang kabilogan nga pagtuon sang 18 ka oras kag 30 minutos. Basa-talakay kag chalk talk ang nangin pamaagi sa pagtalakay sang mga kaupod. Sa kolektibo nga diskusyon, nangin buhi ang talakayan sang mga kaupod tungod sa pagbahin sang ila mga inagihan sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa kag kung paano ginpamunuan ang pagsulong sang inaway banwa sa prubinsya kadungan sang mapainubuson nga pagtuki kag pagbaton sa mga partikular nga kahuyangan kag kakulangan nga nagresulta sa pila ka mga kapaslawan sa pag-atubang sa atake sang kaaway.

Samtang, ginsuguran sang mga kaupod ang ikaduha nga grupo sang pagtuon nga ginbug-os sang tanan nga katapo sang Partido sa sulod sang hukbo halin sa mga kandidato kag lubos nga katapo (40% kag 60%). Nagserbe nga instruktor nila ang mga kaupod nga una na nakatapos. Gintinguhaan nga mapamag-an ang daloy sang talakayan sa paghimo sang mga simple nga biswal pareho sang drawing sa mapa sang kalibutan agud mas madali nga ilaragway sa mga tumuluon ang mga imperyalista nga pungsod kag kung diin ini nagalunsar subong sang proxy war, napakita man sa mga kaupod ang plastar sang mga atrasado nga pungsod ukon kolonya kag semikolonya nga nagasulong sang armado nga paghimakas. Sa pihak nga basa-talakay sa gihapon ang pamaagi, nahimo nga palip-uton gamay ang kabilogan nga kalawigon sang pagtuon. Sa ikatatlo nga bats, makahas nga ginbaton sang pila sa mga kaupod nga may potensyal sa pagtudlo ang katungdanan nga maghanas nga magserbe nga instruktor para sa ulihi nga grupo nga ginbug-os sang mga Pulang hangaway nga indi pa katapo sang Partido.

Base sa mga kaupod, dako ang nabulig sa ila sang pagtuon sa pahayag sang Partido. Nakahatag ini sang panibag-o nga kusog kag dugang nga kabakod para mas papag-unon ang kabubut-on nga magbato kag magpadayon sa armdo nga paghimakas.

“Mas nangin kongkreto sa ila ang pagka-giya sang Partido agud mas mahangpan ang madasig nga pagbag-o sang kahimtangan,” sandig kay Kaupod Del, isa sa mga tumuluon. Nagserbe nga iwag man ini sa mga kaupod nga nagahuyang ang kabubut-on kag gintuytuyan man sila nga magbangon halin sa pagkadagma sa mga negatibo nga paminsaron. Isa diri si Ka Maja, isa ka iloy nga panalagsa na nga naanod sa kahidlaw sa iya nga bata.

Nangin hangkat naman kay Ka Che nga ilabi magpakabakod kag atubangon ang mga pagsulay sa pagtungod sa komprehensibo nga hilikuton. “Nabatyagan ko ang kakinahanglan nga dobleng magtinguha agud magsulong kag magbakod isip katapo sang Partido,” sa iya.

Ang nagsunod nga mga talakayan ang kabahin sang pagtuon sa mga topiko sa Padepa (Pambansang Demokratikong Paaralan) agud balik tun-an kag hangpon ang mga partikular nga katungdanan halin sa lebel komite sang Partido, sa bug-os nga katapuan sini, tubtob sa hilikuton sa platun kag mga katimbang sini. Ang mga pagtuon ang pagpangandam man sa plano nga paglunsar sang Batayang Kurso ng Partido.

Sa kabilogan, malipayon kag matutom ang mga kaupod sa pag-atubang sa mga hangkat kag nalab-ot ang katuyuan nga sugdan ang kahublagan panadlong, magkonsolida, tumuron ang tagsa ka partikularidad kung sa diin nagkulang kag nagsayop kag determinado nga panginbabawan ang mga kahuyangan agud mas ilabi pa nga magsulong sa masunod nga mga panahon.

Pagsugod sang kahublagan panadlong
 sa Agusan kag Surigao del Sur