Koresponsal Pagsugod sa kalihukang pagtul-id
sa Agusan ug Surigao del Sur

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Magkasunod nga pagtuon ug diskusyon ang malampusong gipahigayon sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga prubinsya sa Agusan ug Surigao del Sur sa unang kwarto sa 2024. Bunga sa madasigon nga pagdawat sa komite ug mga myembro sa Partido sa panawagan sa Komite Sentral nga ipatuman ang kalihukang pagtul-id sa mga gimbuhaton sa ideolohiya, gipaningkamutan ug determinadong gilunsad sa BHB dinhi ang mga pagtuon ug diskusyon taliwala sa sustenidong operasyon sa kaaway.

Gisugdan nila kini pinaagi sa pagtuon sa pamahayag sa Partido sa ika-55 nga anibersaryo kung asa tulo ka batch ang nakahuman sa istagard nga pagtuon. Ang unang batch gipangunahan ug gitambungan sa mga myembro sa komiteng seksyon ug natarang gerilya. Mayorya sa mga tumatambong mga batan-ong kadre nga naglangkub sa 74% ug 26% mga edarang kadre. Milungtad og 18 ka oras ug 30 minutos ang pagtuong. Basa-talakay ug chalk talk ang nahimong estilo sa diskusyon sa mga kauban.

Nahimong buhi ang kolektibong diskusyon sa mga kauban tungod sa pagpaambit sa ilang mga kasinatian sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa ug kung paunsa gipangulohan ang pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa prubinsya duyog sa mapahiubsanong pagtuki ug pagdawat sa mga partikular nga kahuyangan ug kakulangan nga nagresulta sa pipila ka mga kapakyasan sa pag-atubang sa atake sa kaaway.

Samtang, gisugdan sa mga kauban ang ikaduhang batch sa pagtuon nga gilangkuban sa tanang myembro sa Partido sulod sa hukbo gikan sa mga kandidato ug hingpit nga myembro (40% ug 60%). Nagsilbing instruktor nila ang mga kaubang una nang nakahuman. Gipaningkamutang mapagaan ang dagan sa diskusyon pinaagi sa paghimo og mga simpleng biswal sama sa drawing sa mapa sa kalibutan aron mas daling mahulagway sa mga magtutuon ang mga nasud nga imperyalista ug kung asa kini nagalunsad karon og proxy war, napakita usab sa mga kauban ang latag sa mga nasud nga atrasado o kolonya ug semikolonya nga nagalunsad og armadong pakigbisog. Bisan og basa-talakay pa gihapon ang estilo, nahimong napamubo ang pagtuon. Sa ikatulong batch, mapangahasong gidawat sa pipila ka mga kaubang adunay potensyal sa pagtudlo ang tahas nga magbansay isip instruktor alang sa ulahing batch nga gilangkuban sa mga Pulang manggugubat nga dili pa myembro sa Partido.

Matud sa mga kauban, daku ang natabang kanila sa pagtuon sa pamahayag sa Partido. Nakahatag kini og bag-ong kusog ug dugang determinasyon aron mas palig-onon ang paghukum nga mosukol ug magpadayon sa armadong pakigbisog.

“Mas nahimong kongkreto kanila ang paggiya sa Partido aron mas masabtan ang paspas nga pag-usab sa kahimtang,” matud ni Kaubang Del, usa sa mga magtutuon. Nagsilbing iwag usab kini sa mga kaubang nawad-ag kadasig ug gitabangan silang makahaw-as gikan sa pagkaluya dala sa mga negatibong panghunahuna. Usa dinhi si Ka Maja, usa ka inahan kung asa may panahon nga gakalunod siya sa kamingaw sa iyang mga anak.

Nagsilbing hagit usab kang Ka Che nga mas magpalig-on ug atubangon ang mga hagit sa pagpatuman sa kumprehensibong gimbuhaton. “Nabati ko ang kapanginahanglan nga dobleng maningkamot aron moabante ug magpalig-on isip myembro sa Partido,” matud niya.

Ang misunod nga mga diskusyon kabahin sa pagtuon sa mga topiko sa Padepa (Pambansang Demokratikong Paaralan) aron tun-an balik ug sabton ang mga partikular nga tahas gikan sa ang-ang komite sa Partido, sa tibuok ginsakupan nini, hangtud sa gimbuhaton sa platun ug mga kaabag niini. Ang mga pagtuon pagpangandam na usab sa planong paglunsad og Batakang Kurso sa Partido.

Sa kinatibuk-an, malipayon ug madasigon ang mga kauban sa pag-atubang sa mga hagit ug nakab-ot ang tumong nga sugdan ang kalihukang pagtul-id, magkonsolida, puntingong ang matag partikularidad kung asa nagkulang ug nasipyat ug determinadong patigbabawan ang mga kahuyangan aron mas labaw pang moabante sa mosunod nga mga panahon.

Pagsugod sa kalihukang pagtul-id
sa Agusan ug Surigao del Sur