Marcos, tuta ng Kano

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa dalawang taon ni Marcos sa poder, apat na beses siyang bumyahe tungong US para makipagpulong sa kanyang amo. Sa dalawa sa mga byaheng ito, pormal niyang pinirmahan ang mga kasunduang militar kung saan isinuko niya ang soberanya at seguridad ng Pilipinas kapalit ng suportang militar at pulitikal ng US sa kanyang paghahari. Galak na galak ang kanyang amo sa tinagurian nitong “napaka-aktibong” relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa nakaraang taon.

Noong Abril 2023, pinirmahan ni Marcos ang “bilateral defense guidelines” na inihanda ng US bilang bagong balangkas ng relasyong militar ng dalawang bansa. Ibinukas niya ang apat na lokasyon para pagtayuan ng US ng base militar gamit ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at posibleng walong iba pa para sa “di upisyal” na mga lokasyon. Laman ng bilateral guidelines ang pagtatambak ng lumang mga gamit at sasakyang-militar ng US sa Pilipinas sa ngalan ng “modernisasyon” ng AFP, pagpapabilis sa konstruksyon ng upisyal at di upisyal na mga EDCA site sa ngalan ng pagkukumpuni ng mga kampo militar nito, at mas madalas at malalaking war games sa tabing ng pagsasanay ng mga sundalong Pilipino.

Naging bukambibig ni Marcos ngayong taon ang pagpihit ng AFP sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa para harapin ang mga “eksternal na banta.” Sinuhayan ito ng Archipelagic Island Defense Concept ng AFP, na nakabalangkas sa estratehiyang first-island chain ng US para palibutan ang China.

Mula Marso 2023, sinimulan ni Marcos at ng AFP ang pagpapadala ng mga kagamitang pang-konstruksyon sa nabahurang barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Taliwas ito sa higit 20-taon nang usapan sa China kung saan nangako ang Pilipinas na hindi nito kukumpunihin ang nabahurang barko at tubig at pagkain lamang ang dadalhin sa mga “supply mission” papunta roon. Imbes na muling makipagnegosasyon, sinasagasaan ni Marcos ang kaayusan para imbitahin ang galit ng China at itulak itong gumawa ng unang aksyon na magpapasiklab ng gera, alinsunod na rin sa utos ng US.

Sa byahe ni Marcos sa US noong Abril, dumalo siya sa Trilateral Summit na ipinatawag ng US at Japan para lalong galitin ang China at ibukas ang bansa sa pagbabalik ng mga tropang Japanese. Nitong taon, ibinuyangyang niya ang Pilipinas sa mga tropa ng US at mga alyado nito sa NATO sa taunang Balikatan at ibang war games, mga joint patrol at multilateral na paglalayag at pagpapalipad ng mga eroplanong pandigma at drone sa SCS. Hinayaan nito ang pagtatambak ng US ng mga midrange missile na inalmahan na ng China at Russia at dagdag na naglalagay sa bansa sa panganib na makaladkad sa gerang sinisindihan ng US.

Marcos, tuta ng Kano