Makatarunganon ug gikinahanglan ang magrebolusyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa kaugalingon niining korte, napakyas ang Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP) nga pamatud-an ang teroristang proskripsyon batok sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug Bagong Hukbong Bayan (BHB). Sa desisyon niini niadtong Setyembre 21, gibasura sa Manila Regional Trial Court Branch 19 ang kaso sa Department of Justice ug gideklarang dili terorista ang PKP ug BHB ug nga mas hustong ilhon kini nga mga rebeldeng adunay makatarunganong tinguha sa unsamang sibilisadong katilingban.

Ginarepresentahan ug ginaasdang sa Partido ug sa BHB ang interes ug tinguha sa mga mamumuo ug mag-uuma, ang labing dinaugdaug ug pinahimuslang mga hut-ong sa Pilipinas. Walay laing tumong ang pugos nga pagtawag og terorista sa PKP ug BHB kundili tabunan ug babagan ang nasudnon ug demokratikong laraw sa katawhan.

Mga pasista ug tigpanulsol og gyera ang tigbansag og “terorista.” Tigpanalipud sila sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugong hut-ong, ug nagharing dunot nga sistema. Mga ahente ug alipures sila sa imperyalismo aron sumpuon ang patriyotismo ug ang tinguhang makalingkawas sa neokolonyal nga paghari.

Ang rehimeng Marcos karon ang labing gikasilagang dagway sa pasistang terorismo sa nasud. Ginagamit niini ang brutal nga terorismo sa estado aron sumpuon ang singgit alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, ug sa mga pangayo nga patas-an ang suhulan, paubsan ang presyo, ug libreng katinglingbanong serbisyo. Pasistang terorismo ang gamit niini sa pagpanalipud sa mga lokal ug langyawng kapitalistang mikabo og tubo sa mga ospital, eskwelahan, serbisyo sa tubig, kuryente, telekomunikasyon ug pangpublikong imprastruktura.

Samtang naglunang sa kalisud ang katawhan, ginausik-usikan ni Marcos ang pondo sa katawhan sa pagpalit og dugang bomba, bala, pusil ug kusog nga armas nga ginagamit sa pagpanumpo. Taliwala sa kawad-on, minilyong piso ang giusik-usikan ni Marcos ug iyang pamilya sa lulinghayaw ug kahamugaway sa US ug Singapore. Bungol si Marcos sa mulo kontra sa liberalisasyon sa pag-import bisan grabe na ang kadaut sa produksyon sa agrikultura ug lokal nga pagmanupaktura.

Babag si Marcos ug mga panatikong maki-US sa panawagang ibasura ang Mutual Defense Treaty ug tanang dili patas nga tratadong militar sa US. Gitugutan na hinuon sa rehimeng Marcos nga labaw pang pakusgon sa US ang presensyang militar niini sa Pilipinas sigon sa estratehikong plano sa US nga pakusgon ang armadong tensyon sa China.

Gipasiugdahan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang teroristang pagbansag sa PKP, BHB ug uban pang pwersang patriyotiko ug demokratiko. Ginagamit kini aron paludhon ang katawhan sa ilang gahum, ingonman ang ilang organisadong kusog ug bungkagon ang ilang pagsukol. Kini ang laraw nga “kalinaw ug kahapsay” sa mga nagharing hut-ong.

Supak sila sa panaghisgot kalinaw sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Supak sila nga tagdon ang batakang mga problema sa katilingban luyo sa armadong panagbangi sa nasud, ug sulbaron ang maong mga problema alang sa kaayuhan sa mga mamumuo ug mag-uuma.

Gibutyag sa desisyon sa Manila RTC nga dakung kabuang ang gipanghinambog nga “gyera kontra terorismo” sa AFP. Gibutyag niini ang kamatuuran nga ang gyera kontra-insurhensiya sa AFP usa ka gyera sa pagpanumpo ug pasipikasyon, usa ka gyera aron pig-oton ang lain-laing porma sa pakigbisog sa katawhan batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo.

Nakighiusa ang PKP ug BHB sa tanang pwersang patriyotiko ug demokratiko sa Pilipinas. Sa milabayng mga dekada, napamatud-an nga ang armadong pakigbisog nga ginaasdang sa BHB ang usa sa labing mahinungdanong hinagiban sa katawhang Pilipino. Makatarunganon ug gikinahanglan kini nga natad sa pakigbisog, ug pinakataas nga porma sa pagsukol. Ang pagrebolusyon dili terorismo ug dili terorista ang mga rebolusyonaryo.

Labaw nga mahinungdanon karon ang armadong pakigbisog atubangan sa walay puas nga pasistang pagpanumpo: walag too nga masaker, mga pagpatay, pagdakop, armadong pagpanghasi, pagpamomba ug pagpanganyon, pag-okupar sa militar sa mga baryo ug uban pang porma sa terorismo sa estado.

Armas sa lapad nga masa, ilabina sa mga mag-uuma, ang BHB aron panalipdan ang ilang mga katungod ug kinabuhi batok sa pagpang-abuso ug brutalidad sa pasistang mga halimaw sa AFP ug Philippine National Police (PNP). Asaman ang BHB, andam kaayo ang masa nga mosuporta ug mosalmot sa armadong pakigbisog aron mapanalipdan nila ang ilang kaugalingon, ang ilang panginabuhian, ang kinaiyahan ug kinaiyanhong bahandi.

Sa paglunsad sa armadong pakigbisog, nagatamud ang BHB sa pinakataas nga sukdanan sa pagdumala sa mga katungod ug kaayuhan sa mga sibilyan. Istriktong ginapatuman ang mga lagda sa disiplina, ug sa mga giya nga gilatag sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Milapad ug mikusog ang BHB tungod sa suporta sa katawhan. Hugot nga nagkahiusa ang BHB ug katawhan ug hinudsang nagpakusog.

Nag-atubang karon ang katawhang Pilipino sa nagkagrabeng kahimtang ilalum sa nagnana nga sistemang semikolonyal ug semipyudal. Nag-antus sila sa kontra-katawhan ug kontra-kabus nga mga palisiya sa rehimeng Marcos II nga pabor sa pagsiguro ug pagpalapad sa bahandi sa mga Marcos ug sa pagpabilin sa ilang dinastiya sa pulitika. Si Marcos Jr ang labing pananglitan sa han-ay sa nagharing hut-ong nga walay simpatiya sa pag-antus sa masang naghago.

Atubangan sa nagkagrabeng krisis, kinahanglang mosalmot sa rebolusyonaryong pakigbisog ang mga mamumuo ug mag-uuma, ingonman ang mga kabatan-onan, estudyante, magtutudlo, mga anaa sa akademya, abugado, midya, mga doktor, nars ug uban pang mga propesyunal, aron panalipdan ang ilang mga katungod ug ipakigbisog ang ilang mga tinguha. Ibutyag ug suklan ang tanang porma sa pasistang terorismo sa mga armadong gaway ni Marcos.

Kinahanglang mag-organisa ug mosalmot sa nasudnon-demokratikong pakigbisog ug mosalmot sa lain-laing tago nga mga organisasyong alyado sa National Democratic Front of the Philippines. Labaw sa tanan, abli ang pultahan sa Bagong Hukbong Bayan sa kinsamang 18-anyos pataas nga himsog ang panghunahuna ug kalawasan. Sampa sa BHB ug suportahan ang armadong pakigbisog aron kab-oton ang nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Makatarunganon ug gikinahanglan ang magrebolusyon