Makatarungan at kailangan magrebolusyon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Sa sarili nitong korte, nabigo ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) na patunayan ang paratang nitong “terorismo” laban sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Sa desisyon nito noong Setyembre 21, ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 19 ang kaso ng Department of Justice at idineklarang hindi terorista ang PKP at BHB at na mas tamang ituring na mga rebeldeng may layuning makatwiran sa anumang lipunang sibilisado.

Kinakatawan at isinusulong ng Partido at ng BHB ang interes at hangarin ng mga manggagawa at magsasaka, ang pinakaapi at pinakapinagsasamantalahang mga uri sa Pilipinas. Walang layunin ang pilit na pagbabansag na terorista ang PKP at BHB kundi tabunan at tutulan ang pambansa at demokratikong mithiin ng sambayanan.

Mga pasista at manunulsol ng gera ang nambabansag na “terorista.” Tagapagtanggol sila ng mga uring mapagsamantala at mapang-api, at naghaharing bulok na sistema. Mga ahente at alipures sila ng imperyalismo para supilin ang patriyotismo at ang layong lumaya sa neokolonyal na paghahari.

Ang rehimeng Marcos ngayon ang kapoot-poot na mukha ng pasistang terorismo sa bansa. Ginagamit nito ang brutal na terorismo ng estado sa pagsupil sa sigaw para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, at sa mga kahingiang itaas ang sahod, ibaba ang presyo, at libreng serbisyong panlipunan. Pasistang terorismo ang gamit nito sa pagtanggol sa mga lokal at dayuhang kapitalistang tumatabo ng tubo sa mga ospital, paaralan, serbisyo sa tubig, kuryente, telekomunikasyon at pampublikong imprastruktura.

Habang subsob ang bayan sa kahirapan, winawaldas ni Marcos ang kabang-yaman sa pagbili ng karagdagang bomba, bala, baril at malalakas na armas gamit sa panunupil. Sa gitna ng paghihikahos, milyun-milyong piso ang nilustay ni Marcos at kanyang pamilya sa pagliliwaliw at pagpapasarap-buhay sa US at Singapore. Bingi si Marcos sa hinaing kontra sa liberalisasyon sa pag-iimport kahit labis-labis na ang pinsala sa produksyon sa agrikultura at lokal na pagmamanupaktura.

Tutol si Marcos at mga panatikong maka-US sa panawagang ibasura ang Mutual Defense Treaty at lahat ng hindi pantay na tratadong militar sa US. Sa halip, pinahihintulutan ng rehimeng Marcos na lalong palakasin ng US ang presensyang militar nito sa Pilipinas alinsunod sa estratehikong plano ng US na itaas ang armadong tensyon sa China.

Pinangungunahan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang teroristang pagbabansag sa PKP, BHB at iba pang pwersang patriyotiko at demokratiko. Ginagamit ito upang paluhurin ang taumbayan sa kanilang kapangyarihan, gupuin ang kanilang organisadong lakas at lumpuhin ang kanilang paglaban. Ito ang hinahangad na “kapayapaan at kaayusan” ng mga naghaharing uri.

Tutol sila sa pakikipag-usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Tutol silang bigyang atensyon ang batayang mga suliranin sa lipunan sa likod ng armadong tunggalian sa bansa, at lutasin ang mga ito sa kapakanan ng mga manggagawa at magsasaka.

Inilantad ng desisyon ng Manila RTC na malaking kahungkagan ang ipinangangalandakang “gera kontra terorismo” ng AFP. Inilalantad nito ang katotohanang ang gera kontra-insurhensya ng AFP ay isang gerang panunupil at pasipikasyon, isang gera para supilin ang iba’t ibang porma ng pakikibaka ng mamamayan laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Nakikipagkaisa ang PKP at BHB sa lahat ng pwersang patriyotiko at demokratiko sa Pilipinas. Sa nagdaang mga dekada, napatunayan na ang armadong pakikibakang isinusulong ng BHB ay isa sa pinakaimportanteng sandata ng mamamayang Pilipino. Makatarungan at kinakailangan itong larangan ng pakikibaka, at pinakamataas na anyo ng paglaban. Ang pagrerebolusyon ay hindi terorismo at hindi terorista ang mga rebolusyonaryo.

Higit na mahalaga ngayon ang armadong pakikibaka sa harap ng walang habas na pasistang panunupil: kabi-kabilang masaker, mga pagpatay, pagdakip, armadong paninindak, pambobomba at panganganyon, pagsakop ng militar sa mga baryo at iba pang anyo ng terorismo ng estado.

Sandata ng malapad na masa, laluna ng mga magsasaka, ang BHB para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at buhay laban sa pang-aabuso at brutalidad ng pasistang mga halimaw ng AFP at Philippine National Police (PNP). Saanman naroon ang BHB, sabik ang masa na magbigay ng kanilang suporta at lumahok sa armadong pakikibaka upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili, ang kanilang kabuhayan, ang kalikasan at likas na yaman.

Sa paglulunsad ng armadong pakikibaka, tumatalima ang BHB ng pinakamataas na pamantayan ng pangangalaga sa mga karapatan at kapakanan ng mga sibilyan. Istriktong ipinatutupad ang mga alituntunin sa disiplina, at sa mga gabay na inilatag ng internasyunal na makataong batas. Lumawak at lumakas ang BHB dahil sa suporta ng mamamayan. Mahigpit na nagkakaisa ang BHB at mamamayan at magkasamang nakapagpapalakas.

Humaharap ngayon ang mamamayang Pilipino sa sumisidhing kalagayan sa ilalim ng nagnanaknak na sistemang malakolonyal at malapyudal. Nagdurusa sila sa anti-mamamayan at anti-mahirap na mga patakaran ng rehimeng Marcos II na nakakiling sa pagtitiyak at pagpapalawak ng yaman ng mga Marcos at sa pagpapanatili sa kanilang dinastiya sa pulitika. Si Marcos Jr ang pinakahalimbawa ng mga kabilang sa naghaharing uring walang pakikiramay sa pagdurusa ng masang anakpawis.

Sa harap ng sumisidhing krisis, dapat lumahok sa rebolusyonaryong pakikibaka ang mga manggagawa at magsasaka, gayundin ang mga kabataan, mag-aaral, guro, mga nasa akademya, abugado, manunulat, mamamahayag, mga doktor, nars at iba pang mga propesyunal, para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at ipaglaban ang kanilang mga mithiin. Ilantad at labanan ang lahat ng anyo ng pasistang terorismo ng mga armadong galamay ni Marcos.

Dapat mag-organisa at lumahok sa pambansa-demokratikong pakikibaka at sumali sa iba’t ibang lihim na mga organisasyong alyado ng National Democratic Front of the Philippines. Higit sa lahat, bukas ang pinto ng Bagong Hukbong Bayan sa sinumang 18-taong gulang pataas na malusog ang isip at katawan. Sumapi sa BHB at suportahan ang armadong pakikibaka para kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya.

Makatarungan at kailangan magrebolusyon