Pagsuporta ng Kasama-CPDF sa digmang bayan, pinagtibay sa asembleya

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynonBisaya

Iniulat ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Cordillera Peoples’ Democratic Front (Kasama-CPDF) Balangay Wilfredo “Ka Hoben” Aloba noong huling linggo ng Setyembre na matagumpay nitong inilunsad ang ikalawang asembleya ng organisasyon sa isang lihim na lugar sa Cordillera.

Dumalo sa pagtitipon ang mga upisyal at kasapi ng Kasama-CPDF mula sa iba’t ibang komunidad at sektor ng mala-manggagawa. Sinuma ng balangay ang kanilang mga karanasan sa nagdaang tatlong taon. Ayon sa kanilang ulat, napanatili nito ang 60% na abereyds na pagpapalawak ng kasapian. Nabuo din nito ang 6 na grupong pang-organisa sa iba’t ibang komunidad at sektor ng mala-manggagawa at regular na nailunsad ang pulong ng konseho ng mga lider.

Bilang suporta sa Bagong Hukbong Bayan, nakapangalap ang balangay ng higit-kumulang ₱15,000.00 kabuuang halaga ng suportang pinansyal, lohistikal at materyal sa mga Pulang mandirigma.

Inihalal ng asembleya ang bagong mga kasapi ng Komiteng Tagapagpaganap sa susunod na tatlong taon. Gayundin, binuo nila ang pangkalahatang programa ng organisasyon para sa susunod na mga taon: “Pamunuan at pakilusin ang malawak na masa ng mala-manggagawa sa landas ng pambansang demokratikong rebolusyong bayan! Palawakin at konsolidahin ang Kasama-CPDF!”

Pagsuporta ng Kasama-CPDF sa digmang bayan, pinagtibay sa asembleya