Paghimakas sang mamumugon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

 

Pag­pang­ka­kas sa SkyCab­le, gin­pa­ma­tu­kan. Gin­ba­la­ba­gan sang mga un­yon sang su­per­bay­sor kag emple­ya­do sang SkyCab­le ang na­ta­la­na nga pag­ka­kas sa 80 ka ma­mu­mu­gon sang SkyCab­le Cor­po­ra­ti­on sa pa­laa­bo­ton nga Peb­re­ro 26 pag­ka­ta­pos ma­pi­nal ang pag­ba­lig­ya sang kum­pan­ya sa PLDT. Pa­ga­ka­ka­son ang mga ma­mu­mu­gon sa ka­bang­da­nan nga “re­dun­dancy.”

Ne­go­sa­syon sa CBA sa Nexpe­ria. Nag­su­lod na sa bag o nga ne­go­sa­syon pa­ra sa Col­lective Bar­gai­ning Ag­ree­ment (CBA) pa­ra sa 2024 as­ta 2026 ang Nexpe­ria Phils. Inc. Wor­kers Uni­on kag pa­mu­nu­an sang Nexpe­ria Phi­lip­pi­nes. Gi­na­du­so sang un­yon ang ma­ka­ta­ru­nga­non nga du­gang-swel­do, mga be­ne­pi­syo kag iban pa nga eko­no­mi­ko nga ki­na­ma­ta­rung sang mga ma­mu­mu­gon. Ka­ta­pu­san ni­la nga na­ki­pag­ne­go­sa­syon sad­tong 2020.

5-ad­law na pi­ket sang mga emple­ya­do sang BACI­WA. Nag­kad­to sa May­ni­la ang gin­pang­ka­kas nga mga emple­ya­do sang Baco­lod City Wa­ter District (BACI­WA) agud mag­pi­ket-pro­tes­ta sa pung­sud­non nga opi­si­na sang CiviL Service Com­mis­si­on sa Quezon City ha­lin Ene­ro 29 as­ta Peb­re­ro 2. Gi­na­du­so ni­la nga iba­su­ra ang joint ven­tu­re ag­ree­ment sa tu­nga sang Pri­me Wa­ter sang mga Vil­lar kag BACI­WA nga ka­bang­da­nan sang pag­ka­du­la sang ila nga tra­ba­ho kag pag­pai­da­lom sang serbisyo sang BACI­WA sa kontrol sang pri­ba­dong kor­po­ra­syon.

Se­pa­ra­ti­on pay, gi­na­du­so sang mga ma­mu­mu­gon sa Ba­ta­an. Li­wat nga gin­pa­na­wa­gan sang mga ma­mu­mu­gon sang kum­pan­ya Chun Chi­ang En­terpri­ses Ma­nufactu­ring Incor­po­ra­ted nga iha­tag na sa ila ang ila nga se­pa­ra­ti­on pay. Ma­sa­ya­do na ini na­de­la­tar hu­ma­lin nga nag­sa­ra­do ang kum­pan­ya tu­ngod sa ku­no pagkapoto sad­tong 2022 sa pa­na­hon sang pan­dem­ya. Nagprod­yus ang kum­pan­ya sang pang­la­la­ki nga mga di­lar­go.

Mga ma­mu­mu­gon sa La­gu­na, nag­ka­ra­ban. Nag­pi­ket-pro­tes­ta ang mga ma­mu­mu­gon sa La­gu­na sa apat na ahen­sya sa pa­mu­gon sang gub­yer­no sa pru­bin­sya sad­tong Peb­re­ro 5. Gin­re­histro ang ila nga pa­na­wa­gan pa­ra sa ma­hi­nung­da­non nga pag­sa­ka sang swel­do, se­gu­ri­dad sa tra­ba­ho, kag ki­na­ma­ta­rong sa pag-un­yon. Pag­pa­ngan­dam man ini sa ti­ga­yu­non nga ma­la­pa­ran nga pag­hu­lag sa Ad­law sang Ma­mu­mu­gon sa Ma­yo 1.

Paghimakas sang mamumugon