PRWC Weekly Round-up (October 1-7, 2023)

The PRWC published the following on its website over the past week:

Statements

Communist Party of the Philippines

Chief Information Officer Marco Valbuena

 

New People’s Army

NPA-Abra

NPA-Albay

NPA-Masbate

NPA-Mindoro

NPA-Negros

NPA-South Central Negros

National Democratic Front of the Philippines

NDFP Negotiating Panel

Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma)

NDF-Southern Tagalog

Artista at Manunulat ng Sambayanan-Masbate

 

Ang Bayan

Ang Bayan Regular Issue

  • Ang Bayan October 7, 2023
    Download here

    Pilipino: PDF EPUB MOBI

Read articles in: Pilipino | Bisaya

 

Ang Bayan Ngayon

Ang Bayan Ngayon Compilation (October 1-7, 2023): PDF

Ang Bayan Ngayon Articles

Regional Publications

Pulang Silangan Zine | August 2023: PDF

Kalatas | August 2023 Articles

PRWC Weekly Round-up (October 1-7, 2023)