Downloads

Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

AB can be downloaded in either PDF (Acrobat), EPUB (for Ebook readers) or mobi (Kindle) formats. Articles can also be read online.

Ang Bayan February 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI


Read in:
Pilipino | Bisaya | English

Ang Bayan January 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

Video: Editorial

Ang Bayan January 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English
Video: Editorial

Ang Bayan December 26, 2022 issue

 

Download PDF here
For printing (64 mb): English | Bisaya | Pilipino | Hiligaynon
For online viewing (14 mb): English | Bisaya | Pilipino | Hiligaynon
For android (3 mb): English | Bisaya | Pilipino | Hiligaynon

Ang Bayan December 26, 2022 issue

 

Download here
English: PDF EPUB MOBI
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI

Read in: English | Pilipino | Hiligaynon | Bisaya


Discussion Guide

Pilipino: Text | PDF
Bisaya: Text | PDF

Ang Bayan December 21, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

Ang Bayan December 20, 2022 issue

Ang ulat na ito ay halaw sa mga nakalap na balita ng Ang Bayan (AB) hinggil sa mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at iba pang armadong ahente ng rehimeng US-Marcos Jr mula Hulyo 1 hanggang Disyembre 10 ngayong taon (163 araw). Layon nito na ipakita ang lawak ng brutalidad at karahasan na dinanas ng mamamayang Pilipino sa unang mga buwan ng rehimen.

Walang pagbabago sa porma at laman ng mga kampanyang panunupil ng rehimeng Duterte ang ipinatupad ni Ferdinand Marcos Jr. Walang awat ang gerang kontra-insurhensya sa kanayunan sa anyo ng nakapokus na mga operasyong militar, okupasyon ng mga sundalo sa mga baryo, pambobomba at sapilitang pagpapasurender sa mga sibilyan. Sa aktwal, pinatindi ni Marcos ang pananalasa ng AFP sa namana niyang layunin na “durugin” ang rebolusyonaryong kilusan sa katapusan ng 2022.

Patuloy na namamayagpag ang AFP sa tabing ng National Task Force-Elcac. Sa kanayunan, sinasakop nito ang mga komunidad ng mga magsasaka at minoryang mamamayan, at kinubabawan ang mga lokal na sibilyang burukrasya para pasunurin sa lahat ng utos at patakaran ng militar. Sa kalunsuran, walang lubay ang pangre-red-tag nito para bigyan-katwiran ang marahas na pang-aatake sa mga aktibista, kalaban sa pulitika at maging sa ordinaryong mamamayan.

Tulad ng kanyang amang diktador, walang ipinakitang interes si Marcos Jr sa pagkamit ng kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng National Democratic Front of the Philippines. Pinayagan niyang mamayagpag ang ambisyosang si Sara Duterte na nagtutulak ng “lokalisadong usapang pangkapayapaan” na walang iba kundi matinding panggigipit sa mga magsasaka at katutubo para agawin ang kanilang mga sakahan at lupang ninuno.

Sa talaan ng AB, 47,017 o 288 kada araw sa abereyds ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao sa unang anim na buwan ni Marcos. Sa kabuuan, 379 kaso ng mga paglabag sa karapatang-tao ang naitala ng AB. Halos tatlong ulit na mas malaki ang bilang ng mga kaso kumpara sa naitalang kaso (137) sa unang hati ng taong 2022, patunay na tumitindi ang paninibasib ng AFP at PNP. Mga magsasaka at minoryang mamamayan ang pangunahing tinarget ng mga pasistang atake ng estado. Malaking porsyento (47.2%) ng mga biktima ay mula sa isla ng Negros ayon sa mga ulat.

Sa abereyds, hindi bababa sa pito ang biktima ng pampulitikang pamamaslang kada buwan. Kada linggo, halos tatlo ang biktima ng tortyur habang mayroon isang biktima ng pagdukot. Tinatayang 126 ang biktima ng pagbabanta, pananakot at intimidasyon kada araw. Hindi bababa sa 37,144 ang naging biktima ng sapilitang pagbabakwit at dislokasyon dulot ng malawakang militarisasyon at okupasyong militar sa kanayunan.

Marami pang kaso sa kanayunan ang hindi naiulat dulot ng tindi ng mga operasyong militar. Hindi isinali sa taalang ito ang mga pinaslang sa ngalan ng “gera kontra droga” na ipinagpatuloy ng rehimen. Hindi rin matamang nasaklaw sa kasalukuyang ulat na ito ng Ang Bayan ang maraming paglabag sa karapatan ng mamamayang Moro.

Sa ulat na ito, sinikap ng AB na isa-isahin at tukuyin ang bawat paglabag sa isang kulumpon ng mga insidente. Ginamit nito ang internasyunal na pamantayan sa pagtaya ng bilang ng mga biktima ng ebakwasyon at militarisasyon, at ang posibleng bilang ng mga batang apektado.

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino

Ang Bayan December 07, 2022 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

Ang Bayan November 21, 2022 issue

 

Downlaod here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

Ang Bayan November 20, 2022 issue

Inililimbag ng Ang Bayan ang espesyal na ulat na ito tungkol sa mga paglabag ng mga armadong pwersa ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (pangunahin na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police) sa karapatan ng mga bata sa ilalim ng internasyunal na makataong-batas at sa ilalim ng umiiral na mga patakaran at protokol na nagbibigay sa kanila ng espesyal na proteksyon. Kapansin-pansin ang pagdami at paglala ng mga pagyurak na ito sa karapatan ng mga bata kasabay ng pag-igting ng maruming gera ng AFP at PNP na sinimulan sa ilalim ng rehimeng Duterte at patuloy na pinatitindi sa ilalim ng rehimeng Marcos.

Sa paghahanda ng ulat na ito, kapansin-pansin na lubhang kulang ang dokumentasyon tungkol sa karapatan ng mga bata. Upang mabuo ang mga datos para sa ulat na ito, binalikan at sinuyod ng mga mananaliksik ang lahat ng mga ulat na natanggap at nailathala sa mga pahina ng Ang Bayan o lumabas sa mga pahayag o publikasyon sa mga rehiyon. Ang ulat na ito ay nakapokus sa mga taong 2020-2022, habang patuloy na sinisikap na buuin pa ang impormasyon sa mga nagdaang taon. Sisikaping mailabas ito sa lalong madaling panahon.

Sa pagsusulong ng rebolusyonaryong digma para sa pambansang kalayaan at demokrasya, kinikilala at itinataguyod ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Bagong Hukbong Bayan ang pangangailangan pangalagaan ang interes, kagalingan, at mga karapatan ng mga bata sa gitna ng gera. Kaugnay nito, inilimbag ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), sa pamamagitan ng NDFP Human Rights Monitoring Committee, ang kanyang Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children (Deklarasyon at Programa ng Pagkilos para sa mga Karapatan, Pangangalaga at Kagalingan ng mga Bata) noong Hulyo 1, 2012. Buong-buong sinusuportahan at itinataguyod ng PKP at BHB ang deklarasyong ito.

Itinaon ng Ang Bayan ang paglalabas ng espesyal na ulat na ito sa Pandaigdigang Araw ng mga Bata ng United Nations noong Nobyembre 20 sa layuning ituon ang pansin ng lokal at internasyunal na organisasyon, ahensya at institusyon na nagtataguyod sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas, laluna sa mga karapatan ng mga bata, sa kalunos-lunos na dinaranas ng mga bata sa gitna ng maruming gera ng AFP at PNP.

Sa harap ng walang habas na pasistang pagyurak sa kapakanan ng mga bata, dapat magkaisa ang lahat at palakasin ang tinig upang sama-samang ipagtanggol at pangalagaan ang mga bata, habang isinusulong ang digma para sa kanilang kinabuksan.


Download here

Pilipino: PDF
Hiligaynon: PDF
English: PDF
Bisaya: PDF

Read in: Pilipino | Hiligaynon | English | Bisaya


Update sa Espesyal na Ulat: Maruming Gera Laban sa mga Bata sa seksyong “Pokus: Panggagahasa at intimidasyon,” pahina 11

Iniulat ng Kalatas, rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Southern Tagalog, ang pagdukot at panggagahasa ng mga elemento ng 201st IBde sa 15-anyos na si “Belle” noong Hulyo 27, 2020 sa Pagbilao, Quezon. Si “Belle” ay anak ng isang kilalang lider ng Anakpawis at Gabriela sa bayan ng Mulanay.

Matapos siya ikulong sa kampo, dinala at idinetine siya sa upisna ng DSWD sa Lopez at matapos ng ilang panahon ay inilipat sa bahay ng isang pulis. Sa salaysay ni “Belle,” nagmakaawa siyang pauwiin pero sinabihang manahimik na lamang at kung hindi ay papatayin siya at kanyang pamilya.

Kinilala ang dumukot at nanggahasa kay “Belle” na Leoben Julita, isang aset at tauhan ng 59th IB. Ang yunit na ito ng militar ang matagal nang nananakot at naghahasik ng kaguluhan sa mga bayan ng Macalelon, Lopez, Catanauan at General Luna, lahat sa Quezon.

Ayon sa nakuhang ulat ng Karapatan-Quezon at testimonya ni “Belle”, ginahasa at sapilitang siyang pinaaamin na kasapi ng mga maka-kaliwang grupo. Siniraan ng militar ang kanyang ina at pinilit na magdala ng selpong pangmanman na may GPS tracker pag-uwi niya.

Dulot ng tromang natamo niya, nagtangkang magpakamatay si Belle matapos ang panggagahasa sa kanya. Nagsampa ang pamilya ng mga kaso ng panggahasa, serious illegal detention with rape, violence against women and children at mga paglabag sa Anti-Torture Act laban sa dating hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) at noo’y deputy director-general ng National Security Council Antonio Parlade Jr., dating kumander ng 2nd ID MGen. Arnulfo Marcelo B. Burgos Jr, 59th IB Commander na si LtC. Edward Canlas.

Sinampahan din ng pamilya ng kasong illegal detention sina Desiree Salamat ng DSWD-Lopez, Arnil Abrinillo, kasamahan ni Julita, at mga magulang ni Julita na sina Leonita at Vilma Julita.