Downloads

Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

AB can be downloaded in either PDF (Acrobat), EPUB (for Ebook readers) or mobi (Kindle) formats. Articles can also be read online.

Ang Bayan December 26, 2023 issue

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI | Text (zipped)
Discussion Guide: PDF
English: PDF EPUB MOBI | Text (Zipped)
Discussion Guide: PDF
Bisaya: PDF EPUB MOBI | Text (Zipped)
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI | Text (Zipped)
Iloco: PDF EPUB MOBI | Text (Zipped)

Read in: English | Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | Iloco | Turkish

Ang Bayan December 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English

Ang Bayan December 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Iloco

Ang Bayan December 02, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF
English: PDF
Iloco: PDF

Read in: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | English | Iloco

Ang Bayan November 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya

Ang Bayan November 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial | Headlines | Sa madaling salita
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon | Iloco

___

Pabatid

Sa pahina 1, artikulo “Anti-imperyalistang armadong paglaban ang kailangan sa buong mundo” pinalitan ang pangalawa at pangatlong parapo ng “Todo-buhos ang suporta ng US sa Zionistang Israel sa henosidyo laban sa mga Palestino sa anyo ng bagong $14.5 bilyong ayudang militar, pagpakat ng mga barkong pandigma, submarino at armas nukleyar sa Mediterranean Sea, pagpapalipad ng Reaper drones, at iba pang panghihimasok. Upang balutin sa bakal ang Israel, binabantaan at inaasinta ng US ang mga bansa at pwersang nakikiisa sa mamamayang Palestino, tulad ng Iran at Lebanon. Binomba ng US ang katabing bansang Syria.”